Afvalwaterbehandeling

Naast het oliehoudend slib vormt het afvalwater dat vervuild is met olieresten ook een ecologisch probleem voor elektriciteitscentrales. Behandelingssystemen van GEA vormen een milieuvriendelijk alternatief. Met de zelfreinigende separatoren kan een reductie in olieresten worden verkregen tot waarden die veel lager liggen dan de wettelijk bepaalde waarde van 10 ppm.

GEA zuiveringsinstallaties: De kern van zuinige en ecologische behandelingssystemen

Het afvalwater van elektriciteitscentrales is doorgaans zo zwaar verontreinigd met olieresten dat het zonder de juiste verwerking niet zomaar in bijvoorbeeld een rivier kan worden geloosd. De wetgeving voorziet dat afvalwater pas mag worden geloosd als het restoliegehalte minder dan 15 ppm bedraagt (in sommige regio's zelfs minder dan 10 ppm). Daarom moet het afvalwater vooraf op de juiste manier worden behandeld.

Centrifugaalseparatoren van GEA voeren deze taak op een doeltreffende manier uit en leveren zo een belangrijke bijdrage aan de elektriciteitscentrales met een minimale belasting van het milieu.