Voordelen van de automatisering van de voeding voor koeien, veehouders en het milieu

29 jan 2024

Theo van der Zwaag from the Netherlands stands in front of a GEA automated feeding robot.

De koeien voeden is een van de belangrijkste taken en dagelijkse routines van melkveehouders over de hele wereld. Een adequate voeding houdt niet alleen koeien gezond en in goede conditie, maar legt ook de basis voor het produceren van grote hoeveelheden hoogwaardige melk. Een goede voedingsstrategie is de sleutel tot een efficiënte melkproductie. Maar in tijden van stijgende kosten en een tekort aan arbeidskrachten, loopt voor melkveehouders de druk om rendabel te blijven hoog op. 

We vroegen melkveehouders naar hun voedingsstrategieën en hoe ze een balans vonden tussen het welzijn van de dieren, de flexibiliteit en de duurzaamheid op hun melkveebedrijven. Toen bleek dat de meeste melkproducenten exact weten wat ze willen, maar met hun huidige voedingstechnologie hun volledige potentieel niet behalen. 

Dankzij de uitstekende feedback van klanten, wisten GEA-ingenieurs verschillende van deze hindernissen te overbruggen en de GEA DairyFeed F4500 te introduceren; dit is een autonoom rijdende voerrobot die het voer mengt, verdeelt en naar de koeien duwt, en die ervoor zorgt dat alle koeien de hele dag door van vers voer kunnen genieten, met minimale voerverliezen. Voor melkveehouders biedt dit tal van voordelen, zoals gezondere koeien, een hogere melkopbrengst en meer flexibiliteit. Bovendien komt er meer tijd vrij door routinewerk en een eenvoudige invoering van het systeem zonder dat het veebedrijf hoeft te worden aangepast.

Melk als de sleutel tot het voeden van een groeiende wereldbevolking

Volgens schattingen van de Verenigde Naties, loopt de wereldbevolking eind 2022 op tot 8 miljard en tegen 2050 tot bijna 10 miljard mensen. Met een groeiende wereldbevolking neemt ook de vraag naar hoogwaardige voedingsmiddelen toe. Melk en melkproducten vormen een belangrijke bron van eiwitten voor menselijke voeding, aangezien ze alle negen essentiële aminozuren voor de vitale functies van de mens bevatten. Volgens het internationale netwerk van experts, IFCN, zal de zuivelmarkt tegen 2030 met meer dan 20% groeien. 

De uitdaging voor de zuivelindustrie is daarom om melk zo duurzaam en economisch mogelijk te produceren en de lange levensduur van de hedendaagse melkverwerking te garanderen.
 
Dairy worker Clémence Poussier from France stands in front of a GEA automatic feeding robot.

Na de installatie van de GEA-voerrobot, sprong de melkproductie van 28 naar 36 liter per koe per dag. Er is bij de voergang geen strijd meer tussen de koeien, zelfs vaarzen hebben gemakkelijk toegang tot vers voer, waardoor ze kunnen worden voorbereid om hun volledige melkproductiepotentieel tot uitdrukking te brengen. - Clémence & Luc Poussier, Frankrijk

Veehouders worden geconfronteerd met bedrijfs- en duurzaamheidsuitdagingen

Melkveebedrijven proberen hun kostenstructuren constant te optimaliseren en steeds efficiënter te worden. Een belangrijke inputfactor om in de gaten te houden, zijn de kosten van het voeden. Volgens de Europese Commissie vertegenwoordigen zelfgemaakt en gekocht voer ongeveer 60% van de totale bedrijfskosten en vormen daardoor bij elkaar opgeteld het grootste deel van de flexibele kosten. Andere uitgaven met betrekking tot voeractiviteiten, zoals elektriciteit en arbeid, komen daar nog bij. Daarnaast zijn meststoffen, granen en energie de afgelopen maanden ook enorm in prijs gestegen, wat de kosten van de melkproductie nog verder opvoert. 

Een andere tendens waar veel sectoren mee te maken hebben, is het gebrek aan vakmensen die geïnteresseerd zijn in de landbouwsector. Uit onderzoek verricht door Arla in het Verenigd Koninkrijk bleek dat 80% van de veehouders die op zoek zijn naar nieuw personeel, weinig tot geen feedback kregen. Deze ontwikkeling vertegenwoordigt een van de sterkste drijfveren voor investeringen in automatiseringsoplossingen.

Ten derde zijn milieuvoorschriften van invloed op de productiemethoden van melkveebedrijven. De “Van boer tot bord”-strategie, die deel uitmaakt van de Europese “Green Deal”, streeft ernaar om tegen 2050 koolstofneutraal te zijn. Volgens de Internationale Werkgroep inzake klimaatverandering is vanaf 2021 een derde van de wereldwijde broeikasgasemissies (GHG) afkomstig van voedselsystemen. Als we ons focussen op de diervoerproductie is 39% van GHG-emissies afkomstig van darmfermentatie van melkvee. 

Op goed beheerde veebedrijven waar het vee is opgestald, dragen ze bij aan ongeveer 45% van de totale GHG-emissie van het volledige veebedrijf. Wereldwijde GHG-emissies van de productie van voedingsmiddelen bleken 17.318 ± 1.675 teragram CO2-equivalenten per jaar te bedragen, waarvan 57% kan worden toegeschreven aan de productie van op dierlijk materiaal gebaseerd voedsel (inclusief veevoer), 29% aan plantaardige voedingsmiddelen en 14% aan andere gebruiken. 

“Deze overkoepelende context brengt de grote uitdaging met zich mee om het vee zodanig te voeden dat veehouders rendabel en duurzaam blijven”, aldus Carolina Hennings, Head of Automatic Feeding Systems bij GEA.

Podcast Dairy Farming Insights

Kijk mee naar GEA Dairy Farming Insights - de infotainment podcast voor het netwerk van melkveehouderijen!

Of u nu een ervaren veehouder bent, pas begint of geïnteresseerd bent in de wereld van de zuivel, verken met ons het steeds verder ontwikkelende gebied van de veehouderij en luister naar onze verhalen over succes, uitdagingen en innovaties. We zullen het hebben over een moderne en toekomstgerichte melkproductie, gebaseerd op onze pijlers van Next Generation Farming: welzijn van dieren, flexibiliteit en duurzaamheid voor verbetering.

Sluit u aan bij onze gemeenschap en ontdek de wereld van een omvangrijke melkproductie met ons; uw bron van kennis en inspiratie in elke aflevering!

Spotify|Apple Music|RSS Feed

The team behind GEA's latest automated feeding technology poses for a group photo.

Het team achter GEA’s nieuwste geautomatiseerde voertechnologie poseert voor een groepsfoto.

GEA antwoordt met innovatieve technologie

Hennings werkt al vele jaren samen met een multidisciplinair team van deskundigen op het gebied van voeren, ingenieurs en verkoop- en servicemedewerkers om de uitdaging aan te gaan van het analyseren van de klantbehoeften en hindernissen voor veehouders om de nieuwe voertechnologieën volledig in hun armen te sluiten. Automatische voeroplossingen worden immers al meer dan 35 jaar op de markt gebruikt. Maar met uitzondering van een aantal selecte Europese landen, bleef de marktpenetratie laag in vergelijking met andere automatiseringssystemen voor veehouderijen, zoals melkrobots. In 2013 beschikte minder dan 1% van de Europese melkveebedrijven over automatische voersystemen. De jaren daarop stegen deze cijfers. 

Veehouders vertelden over de enorme inspanningen en aanpassingen die op het veebedrijf moesten worden gedaan en die schuilgingen achter de trage invoering van geautomatiseerde voersystemen. Een ander argument was de ontbrekende connectiviteit van voersystemen met andere software voor veestapel- en veebedrijfmanagement. De complexiteit en het systeemgebruik waren ook niet gebruiksvriendelijk. 

Op basis van alle feedback van klanten, introduceerden ingenieurs het innovatieve GEA DairyFeed F4500-systeem dat de nieuwste technologie voor het voeren van dieren, robotica en systeembewaking combineert. De autonoom rijdende robot verzorgt het laden, mengen en verdelen van voer en kan bij elk veebedrijf worden geïmplementeerd, ongeacht de terreinomstandigheden of hellingen. 

Maar hoe kan een voerrobot actief bijdragen aan de strijd tegen klimaatverandering?

Precisievoeren en strategievorming voor minder GHG-emissies

De automatisering van het voeren bij veebedrijven kan melkproducenten helpen om hun gewenste voerstrategieën in te voeren en productiviteitsdoelstellingen op verschillende manieren te behalen.
1. Meer melk met minder voer

De afgelopen decennia valt één trend op in de melkveehouderij: In sommige landen is de toename in de melkopbrengst per koe verdubbeld of zelfs verdrievoudigd. In Duitsland is het aantal melkkoeien bijvoorbeeld afgenomen van 6,4 miljoen in 1990 tot 3,9 miljoen nu. Tegelijkertijd is de gemiddelde melkproductie per koe vrijwel 50% toegenomen. Minder melkkoeien voeden veel meer mensen en dat is grotendeels te danken aan de vooruitgangen in het fokken, de koegezondheid, voeding en totale efficiëntie van het veebedrijf.

Uit wetenschappelijk onderzoek blijkt een duidelijk verband tussen het rendement van de melkproductie en de voerstrategieën. Parameters zoals voerfrequentie, groepering van dieren, voer- en mengkwaliteit maken het verschil tussen een gemiddelde en een uitzonderlijke productie. De positieve invloed: Goede voerstrategieën leiden onmiddellijk tot een reductie in GHG-emissies per dier. De melkproductie per koe verhogen, wordt gezien als een krachtige strategie om de broeikasgasemissies per kg geproduceerde melk te verlagen.

Uit modelberekeningen blijkt dat een verhoging van de melkproductie een positieve invloed kan hebben op GHG, als wordt gekeken naar de behandeling van het volledige product van het veebedrijf (melk en rundvlees). De voorbeeldberekening toont een daling van 9.578 naar 7.689 kg CO2 per koe en per jaar met een toename in de melkproductie van de koe van 6.000 tot 8.000 kg melk per jaar. Deze afname in CO2-emissies wordt in feite veroorzaakt door de reductie van N2O in darmgisting, mest en de bodem.

2. Meer flexibiliteit met minder werk

Voeren zonder volautomatisch systeem vertegenwoordigt ongeveer 25% van de totale werktijdvereisten van een veebedrijf. Uit onderzoek verricht bij Europese veebedrijven met een gemiddelde grootte van 120 dieren blijkt dat 112,15 minuten per dag kunnen worden bespaard met een geautomatiseerd voersysteem in vergelijking met een conventioneel systeem. Dit vertegenwoordigt een enorme reductie in arbeidstijd en daardoor ook kosten. Het verlicht ook de druk van het vinden van nieuwe medewerkers. Tegelijkertijd bleek uit de resultaten dat dit voor veehouders leidde tot flexibelere werkuren, maar ook een nauwkeurigere voeding van de veestapel.

3. Beter welzijn van koeien, minder kwaliteitsverliezen

Als voerstrategie wordt aanbevolen om de dieren vaker per dag te voeren. Als herkauwer heeft een koe de micro-organismen van haar pens nodig voor de juiste omstandigheden om het voer optimaal te verteren. Het ideale pH in de pens is rond de 5,5 à 6. Micro-organismen in de pens kunnen zich niet goed aanpassen aan veranderingen in het pH-niveau. Een efficiënte manier om het juiste pH in de pens te behouden, is door de hele dag door voer te verstrekken. 

“Koeien zijn ook geneigd om een lage deeltjesgrootte uit te sorteren, en daardoor een ongebalanceerd dieet te eten dat een negatieve invloed heeft op het pH van de pens”, legt deskundige op het gebied van voeren Hennings uit. Een adequate verdeling van het voermixrantsoen is dus altijd een kwestie van tijd. Zodra het mixrantsoen onder de dieren is verdeeld, begint de afbreuk van de voedingswaarden. Het is belangrijk dat koeien te allen tijde toegang hebben tot de voerhekken, voor een adequate opname van voer en voedingsstoffen. 

De gebruikelijke praktijk bij melkveebedrijven is om het voer naar de koeien toe te duwen, zodat het voor alle koeien toegankelijk is, maar dat waarborgt nog niet de goede kwaliteit van het rantsoen dat aan alle koeien wordt verstrekt. Uit onderzoeken blijkt dat koeien gelijkmatiger toegang tot voer gedurende de dag hadden, wanneer het rantsoen vaker werd verdeeld. Koeien met een lagere rang werden ook niet zoveel of zo vaak verplaatst, waardoor ze vaker konden eten en beter toegang hadden tot het voer. Als koeien regelmatiger worden gevoed, verdelen ze ook hun voertijd gelijkmatiger over de dag.

Kortom, voor veebedrijven met conventionele voertechnologieën blijkt regelmatig voeren een arbeidsintensieve activiteit te zijn. Met automatisering is het alleen beperkt tot het aantal dieren in een groep. De enige andere uitdaging is om genoeg volume in een partij voermix te krijgen voor een homogene voermix. 

Dairy farmers Johannes Nickel and his father from Germany stand in front of a GEA automated feeding robot.

Ik was altijd veel tijd kwijt aan het voeren van mijn koeien, maar nu, met de F4500, is dit veel gemakkelijker geworden. Ik kan specifieke rantsoenen voor vier verschillende groepen, van kalveren tot koeien, bieden met een minimale tijdsinvestering. - Johannes Nickel, Duitsland

4. Wenselijke energiekeuze

Tot slot verandert de energiemix met geautomatiseerde voersystemen. Uit gegevens blijkt dat veehouders met een conventionele voeropstelling 18 liter diesel per koe per jaar verbruiken om hun veestapel te voeren met de mengwagen. Eén liter diesel vertegenwoordigt 2,65 kg CO2, volgens het Institute für Technologie (KIT). Geautomatiseerde voersystemen gebruiken elektriciteit als energiebron. Uit onderzoek verricht door het Bavarian State Research Center for Agriculture in 2015 bleek dat een geautomatiseerd GEA MixFeeder-systeem 21,36 kWh per dier per jaar verbruikte. Dat is 336 gram CO2-equivalenten in de vorm van energiemix zoals gemeten in 2020. Als we deze waarden als basislijn voor een melkveebedrijf met 200 koeien nemen, bedragen de emissies met een conventionele voeropstelling 9.540 kg CO2 per jaar. Met automatisch voeren dalen de emissies tot 1.435,4 kg per jaar. 

Gezien de inzet van verschillende overheden om de energiemix van elektriciteit te verbeteren naar duurzamere bronnen, kunnen we aannemen dat de CO2-waarden per kWh de komende jaren lager zullen zijn.

Automatische voeroplossingen voor duurzame voerstrategieën

Het is duidelijk dat geautomatiseerde voersystemen verschillende voordelen voor veehouders met zich meebrengen, waarvan arbeidskostenbesparingen een opvallend direct voordeel zijn. De langetermijnimpact op productiviteit, energie-efficiëntie, voerefficiëntie en afvalreductie, draagt echter enorm bij aan de milieuprestaties van een veebedrijf.

Geautomatiseerde voersystemen verbeteren de rendabiliteit en duurzaamheid, en sluiten aan op de grotere verschuiving naar groenere technologieën in de landbouw. Nu overheden voorschriften invoeren en subsidies bieden om milieuvriendelijke praktijken te ondersteunen, worden technologieën voor de automatisering van het voeren onmisbaar. Deze benadering zorgt er niet alleen voor dat veebedrijven hun economische levensvatbaarheid verbeteren, maar speelt ook een rol in de reductie van de algehele koolstofvoetafdruk van de landbouwsector.
Ontvang nieuws van GEA

Blijf op de hoogte van GEA’s innovaties en verhalen door u in te schrijven op nieuws van GEA.

Neem contact met ons op

Wij zijn er om je te helpen! Met slechts een paar gegevens kunnen we je vraag beantwoorden.