Kennisgeving inzake Gegevensbescherming

GEA waardeert u als klant of andere contactpersoon die geïnteresseerd is in GEA en onze producten, technologieën en diensten. In het kader van uw interacties met ons, zullen wij bepaalde persoonsgegevens van u verzamelen en verwerken. In deze Kennisgeving inzake Gegevensbescherming wordt uitgelegd hoe GEA uw persoonsgegevens gebruikt en welke rechten en opties u in dit verband hebt.

Het is van toepassing op Persoonsgegevens die u aan GEA verstrekt, of informatie die uit dergelijke of van derden verkregen Persoonsgegevens afgeleid wordt. Houd er rekening mee dat wanneer deze kennisgeving de toepasselijke wetgeving en uw rechten uitlegt, dit alleen van toepassing is op persoonsgegevens die worden verwerkt onder de Europese Algemene Verordening Gegevensbescherming. Als de verwerking van uw persoonlijke gegevens niet onder deze verordening valt, zijn er andere regels van toepassing krachtens uw toepasselijke wetgeving.

Het gebruik van informatie die wordt verzameld door cookies of andere webtraceringstechnologieën, is onderworpen aan ons Cookiebeleid dat is geplaatst op de relevante GEA-website.

Wie is verantwoordelijk voor uw persoonsgegevens?

Uw persoonsgegevens worden beheerd door GEA Group Aktiengesellschaft of een verbonden onderneming van GEA Group Aktiengesellschaft die als voor de verwerking verantwoordelijke wordt aangeduid in de communicaties die u van ons ontvangt (hierin "ons" of "GEA" genoemd) en die verantwoordelijk is om de veiligheid en integriteit van uw persoonsgegevens te waarborgen. Klik hier voor een lijst van de GEA Group-filialen met contactgegevens.

Voor welke doeleinden zullen we uw persoonsgegevens gebruiken?

Afhankelijk van het type zakelijke relatie met u zullen wij uw persoonsgegevens verwerken voor verschillende redelijke en legitieme zakelijke doeleinden, met inbegrip van maar niet beperkt tot de volgende (“Toegestane Doeleinden”):

 • De planning, het aangaan, de uitvoering, het beheer en de administratie van de zakelijke relatie van u (of van uw bedrijf of organisatie)  met ons, bijv. door het verrichten van transacties en bestellingen van producten of diensten, het verwerken van betalingen, het uitvoeren van boekhoudkundige, audit-, facturatie- en incassowerkzaamheden, het regelen van zendingen en leveringen, het faciliteren van reparaties en het bieden van ondersteunende diensten of andere diensten of zaken die u mogelijk hebt aangevraagd;
 • Het onderhouden en beschermen van de veiligheid van onze producten, diensten en websites of andere systemen, het voorkomen en detecteren van beveiligingsbedreigingen, fraude of andere criminele of kwaadwillige activiteiten;
 • Het naleven van wettelijke verplichtingen (zoals verplichtingen inzake het bijhouden van de bedrijfsadministratie), nalevingscontrole of registratieverplichtingen (bijvoorbeeld onder antitrustwetten, exportwetten, handelssancties en embargowetten of ter voorkoming van witteboordencriminaliteit of witwasmisdrijven), waaronder geautomatiseerde controles van uw contactgegevens of andere informatie die u verstrekt over uw identiteit tegen toepasselijke lijsten met gesanctioneerde partijen en het u contacteren om uw identiteit te bevestigen in geval van een mogelijke match of het opnemen van interacties met u die mogelijk relevant zijn voor antitrustdoeleinden;
 • U, waar toegestaan overeenkomstig de toepasselijke lokale wetgeving, binnen een bestaande zakelijke relatie te informeren over de producten of diensten van GEA die vergelijkbaar zijn met of betrekking hebben op producten en diensten die al zijn aangeschaft of gebruikt binnen die zakelijke relatie;
 • Het verstrekken van bedrijfsrelevante informatie aan onze distributeurs, bijvoorbeeld nieuwe producten, prijswijzigingen, kortingscampagnes, leverancierswisselingen, dealerinformatie, technische problemen en verkoopstops;
 • Het onderzoeken en oplossen van geschillen, handhaven van onze contractuele overeenkomsten en vaststellen, uitoefenen of verdedigen van juridische claims of

Indien u ons hiervoor uitdrukkelijke toestemming hebt gegeven of indien dit op grond van de geldende wetgeving inzake gegevensbescherming wettelijk is toegestaan, kunnen wij uw persoonsgegevens ook voor de volgende doeleinden verwerken:

 • Het communiceren met u via de communicatiekanalen die u hebt goedgekeurd om u op de hoogte te houden van de laatste aankondigingen, speciale aanbiedingen en andere informatie over GEA's producten, technologieën en diensten (inclusief marketing gerelateerde nieuwsbrieven) evenals evenementen en projecten van GEA;
 • Het uitvoeren van klantonderzoeken over klantenvoorkeuren, klanttevredenheid en andere zaken die te maken hebben met GEA, marketingcampagnes, marktanalyses, loterijen, wedstrijden of andere promotionele activiteiten of evenementen.
 • Profilering en geautomatiseerde verwerking: Het verzamelen van informatie over uw voorkeuren op basis van uw activiteiten wanneer u onze websites en alle producten, downloadbare inhoud (bijvoorbeeld registratie voor een softwaredownload, e-boeken, whitepapers) of andere diensten die wij u online aanbieden, gebruikt. Op basis van deze informatie (bijvoorbeeld welke inhoud wordt gedownload, geklikt of bekeken voor hoe vaak en hoe lang), creëren wij een gebruikersprofiel om de kwaliteit van onze communicatie en interactie met u te personaliseren en te verbeteren (bijvoorbeeld door het volgen van nieuwsbrieven of website-analyses). De logica achter onze profileringactiviteiten is om gebieden te identificeren die nuttig of anderszins interessant voor u zijn en om u op een effectievere en doelgerichtere manier over dergelijke gebieden te informeren. De gebruikte algoritmen passen deze logica toe en leveren u automatisch de beoogde inhoud of informatie.

Houdt er rekening mee dat u volgens de Europese Algemene Verordening Gegevensbescherming (artikel 21, lid 2) het recht hebt om bezwaar te maken tegen het gebruik van uw persoonsgegevens voor direct-marketingdoeleinden, inclusief de hierboven beschreven profilering. Raadpleeg "Uw rechten als betrokkene" hieronder voor meer uitleg over uw rechten en hoe u ze kunt uitoefenen.

Met betrekking tot marketing gerelateerde soorten communicatie (d.w.z. e-mails en telefoontjes), zullen wij, wanneer wij daartoe wettelijk verplicht zijn, u dergelijke informatie alleen verstrekken nadat u zich hebt aangemeld en u te allen tijde de mogelijkheid bieden om u uit te schrijven als u geen verdere marketing gerelateerde communicatie van ons wilt ontvangen.

We zullen uw persoonsgegevens niet gebruiken voor het nemen van geautomatiseerde beslissingen die op u betrekking hebben of het aanmaken van profielen anders dan hierboven beschreven.

We passen moderne technologie toe om gegevens met betrekking tot onze producten op te volgen en te analyseren (ook bekend als Internet der Dingen). Dergelijke informatie wordt gebruikt om onze klanten bijstand te verstrekken, bijvoorbeeld door ons productontwerp te verbeteren en de productservice te verbeteren. Doorgaans worden geen persoonsgegevens verwerkt in verband met dergelijke technologieën. Wanneer dat toch het geval is, zullen persoonsgegevens strikt worden verwerkt in overeenstemming met deze Privacykennisgeving en in overeenstemming met de toepasselijke wetgeving.

De rechtsgrondslagen voor de verwerking van uw persoonsgegevens zijn uiteengezet in Artikel 6 van de Europese Algemene Verordening Gegevensbescherming. Afhankelijk van de hierboven vermelde doeleinden waarvoor wij uw persoonsgegevens gebruiken, is de verwerking ofwel noodzakelijk voor de uitvoering van een contract of andere zakelijke overeenkomst met GEA ofwel voor de naleving van onze wettelijke verplichtingen of voor doeleinden van legitieme belangen die wij nastreven, op voorwaarde echter dat dergelijke belangen niet moeten wijken voor uw belangen of fundamentele rechten en vrijheden. Bovendien kan de verwerking gebaseerd zijn op uw toestemming waar u ons deze uitdrukkelijk hebt gegeven.

Omvang van persoonsgegevens

We kunnen in het bijzonder de volgende categorieën persoonsgegevens verzamelen en verwerken: Wij kunnen in het bijzonder de volgende categorieën van persoonsgegevens verzamelen en verwerken:

 • Zakelijke of privé contactgegevens, zoals naam en voornaam, adres, telefoonnummer, mobiel telefoonnummer, faxnummer en e-mailadres, het identificatienummer van uw mobiele telefoon en het IP-adres van uw computer bij gebruik van onze website;
 • Betaalgegevens en financiële gegevens, zoals gegevens die nodig zijn voor het verwerken van betalingen en fraudepreventie, inclusief bankrekeninggegevens, creditcard/betaalpasnummers, beveiligingscodenummers, betalingen, schulden en onkosten en andere facturerings- of betalingsverwerkingsinformatie;
 • Verdere bedrijfsinformatie die noodzakelijkerwijs wordt verwerkt in het kader van een project of contractuele relatie met GEA of die vrijwillig door u wordt verstrekt, zoals geplaatste bestellingen, gedane betalingen, verzoeken en projecten;
 • Informatie over uw interesses en voorkeuren en andere informatie die is verkregen door de hierboven beschreven analyses, met name uw activiteiten wanneer u onze websites en alle producten, downloadbare inhoud (bijv. registratie voor een softwaredownload, e-boeken, whitepapers) of andere diensten die wij online aanbieden, gebruikt. Dit omvat welke inhoud u downloadt, klikt of bekijkt, voor hoe vaak en hoe lang).
 • Informatie die wordt verzameld uit openbare bronnen, integriteitsdatabases en kredietbureaus; en
 • Indien wettelijk vereist voor nalevingsdoeleinden: informatie over relevante en belangrijke rechtszaken of andere juridische procedures tegen u of een derde waarmee u verwant bent en interactie met u die relevant kan zijn voor antitrustdoeleinden.
 • Speciale categorieën Persoonsgegevens. In bepaalde situaties, waar de wet dit vereist of waar u ons uw toestemming hebt gegeven, kunnen wij ook speciale categorieën van uw persoonsgegevens verzamelen die onderworpen zijn aan speciale wetten op de bescherming van gegevens. Bijvoorbeeld in verband met de registratie voor en deelname aan een evenement of seminarie, kunnen we u om informatie over uw gezondheid vragen met het oog op het identificeren van en rekening houden met eventuele handicaps of speciale dieetwensen. Het gebruik van dergelijke informatie is gebaseerd op uw toestemming. Als u dergelijke informatie over een handicap of speciale voedingsbehoeften niet verstrekt, kunnen we geen voorzorgsmaatregelen treffen.

Hoe verzamelen we uw persoonsgegevens?

Wij kunnen uw persoonsgegevens op verschillende manieren verzamelen, onder meer:

 • Direct van u (bijv. wanneer u vrijwillig informatie naar onze website stuurt of ons een e-mail- of ander schriftelijke correspondentie stuurt, of ons op andere wijze informatie verstrekt gedurende onze zakelijke relatie).
 • Indirect, van andere bronnen (bijvoorbeeld informatie uit openbare bronnen, integriteitsdatabases en kredietbureaus of van een wederpartij, over het algemeen met uw toestemming, die uw gegevens bezit).
 • Door middel van automatische hulpmiddelen voor het verzamelen van gegevens (bijv. cookies en andere analyse- of traceertechnologieën zoals hierboven beschreven, wanneer u onze website bezoekt, onze nieuwsbrieven of andere elektronische informatie bekijkt of onze online producten en diensten gebruikt).

Waar u uw uitdrukkelijke toestemming hebt gegeven, kunnen wij ook uw persoonsgegevens van derden verkrijgen voor marketingdoeleinden. In dergelijke gevallen wordt u hierover geïnformeerd in overeenstemming met de toepasselijke wetgeving.

Hoe beschermen we uw persoonsgegevens?

We handhaven fysieke, elektronische en procedurele beveiligingen in overeenstemming met de technische stand van de techniek en wettelijke vereisten voor gegevensbescherming om uw persoonsgegevens te beschermen tegen ongeoorloofde toegang of inbreuk. Deze waarborgen zijn onder andere de implementatie van specifieke technologieën en procedures die zijn ontworpen om uw privacy te beschermen, zoals beveiligde servers, firewalls en SSL-codering. We zullen te allen tijde strikt voldoen aan de toepasselijke wet- en regelgeving met betrekking tot de vertrouwelijkheid en veiligheid van persoonsgegevens.

Met wie zullen we uw persoonsgegevens delen?

Wij kunnen uw persoonsgegevens als volgt delen:

 • Binnen de GEA Group: Met onze verbonden ondernemingen binnen GEA Group wereldwijd indien en voor zover vereist voor de Toegestane Doeleinden en wettelijk toegestaan. In dergelijke gevallen zullen deze entiteiten de Persoonsgegevens gebruiken voor dezelfde doeleinden en onder dezelfde voorwaarden als uiteengezet in deze Kennisgeving inzake Gegevensbescherming.
 • Met derden: Ook kunnen we dienstverleners (de zogenaamde gegevensverwerkers) binnen of buiten GEA Group, in binnen- of buitenland, bijvoorbeeld shared service centers, opdracht geven om namens ons en uitsluitend in overeenstemming met onze instructies persoonsgegevens te verwerken voor de Toegestane Doelen. GEA behoudt de controle over en blijft volledig verantwoordelijk voor uw persoonsgegevens en zal passende voorzorgsmaatregelen nemen zoals vereist door de toepasselijke wetgeving om de integriteit en veiligheid van uw persoonsgegevens te waarborgen bij het inschakelen van dergelijke dienstverleners. Tevens met andere derden, indien toegestaan of wettelijk vereist voor de Toegestane Doeleinden, met inbegrip van de vaststelling, uitoefening of verdediging van rechtsvorderingen.
 • Zoals wettelijk vereist: Met rechtbanken, wetshandhavingsinstanties, regelgevers en andere overheidsinstellingen, of met advocaten en andere privépersonen indien wettelijk toegestaan en noodzakelijk om te voldoen aan een wettelijke verplichting of voor het indienen, uitoefenen of verdedigen van rechtsvorderingen.
 • Met potentiële verkopers of kopers: Met potentiële verkopers of kopers en hun professionele adviseurs in verband met de verkoop of overname van bedrijven of activa.

Anders zullen wij uw persoonsgegevens alleen vrijgeven wanneer u ons daartoe of daarvoor opdracht of toestemming geeft, wanneer wij op grond van toepasselijke wet- of regelgeving of een gerechtelijk of officieel verzoek hiertoe verplicht zijn, of wanneer wij frauduleuze of criminele activiteiten vermoeden.

Waar zullen uw persoonsgegevens worden verwerkt?

GEA is een wereldwijd actieve onderneming. In het kader van onze bedrijfsactiviteiten kunnen we uw persoonsgegevens ook overdragen aan ontvangers in landen buiten de Europese Economische Ruimte ("derde landen"), waarin toepasselijke wetgeving niet hetzelfde niveau van gegevensbescherming biedt als de wetten van uw thuisland. Daarbij zullen we ons houden aan de toepasselijke vereisten voor gegevensbescherming en passende voorzorgsmaatregelen nemen om de veiligheid en integriteit van uw persoonsgegevens te waarborgen, met name door de Europese Standaardcontractbepalingen in te voeren die hier beschikbaar zijn. U kunt op elk moment contact met ons opnemen via de onderstaande contactgegevens als u meer informatie wilt over dergelijke waarborgen.

Uw rechten als betrokkene

Onder bepaalde wettelijke voorwaarden kunt u verzoeken om toegang tot, of rectificatie, verwijdering of beperking van de verwerking van uw persoonsgegevens. U kunt ook bezwaar maken tegen de verwerking of gegevensportabiliteit aanvragen. U hebt met name het recht om een kopie van de persoonsgegevens die wij over u bewaren, aan te vragen. Als u dit verzoek herhaaldelijk doet, kunnen we hiervoor een toereikende vergoeding vragen. Raadpleeg de artikelen 15-22 van de Europese Algemene Verordening Gegevensbescherming voor informatie over uw rechten inzake gegevensbescherming.

Als u ons uw toestemming hebt gegeven voor de verwerking van uw persoonsgegevens, kunt u de toestemming op elk gewenst moment met toekomstige werking intrekken, met andere woorden, het intrekken van de toestemming heeft geen invloed op de rechtmatigheid van verwerking op basis van de toestemming vóór de intrekking. Indien de toestemming wordt ingetrokken, kunnen we de persoonsgegevens alleen verder verwerken als er een andere wettelijke grond voor de verwerking is.

Gelieve voor elk van de bovenstaande verzoeken een beschrijving van uw persoonsgegevens op te sturen naar de onderstaande contactgegevens met vermelding van uw naam, klantnummer of ander GEA-identificatienummer (indien van toepassing) als bewijs van identiteit. Mogelijk hebben we een aanvullend identiteitsbewijs nodig om uw persoonsgegevens te beschermen tegen ongeoorloofde toegang. We zullen uw verzoek zorgvuldig in overweging nemen en met u bespreken hoe dit het beste kan worden vervuld.

Als u zich zorgen maakt over de manier waarop uw persoonsgegevens door ons worden verwerkt of als u een klacht wilt indienen, kunt u contact met ons opnemen via de onderstaande contactgegevens om de kwestie te laten onderzoeken. Als u niet tevreden bent met ons antwoord of van mening bent dat we uw persoonsgegevens niet in overeenstemming met de wet verwerken, kunt u een klacht indienen bij de bevoegde autoriteit voor gegevensbescherming in uw land. Als u bijvoorbeeld uit het Verenigd Koninkrijk komt, kunt u contact opnemen met het Information Commissioners Office via hun website (https://ico.org.uk).

Bent u verplicht persoonsgegevens te verstrekken?

Als algemeen principe geeft u ons uw persoonsgegevens volledig vrijwillig; er zijn over het algemeen geen nadelige gevolgen voor u als u ervoor kiest om geen toestemming te geven of geen persoonsgegevens te verstrekken. Er zijn echter omstandigheden waarin GEA geen actie kan ondernemen zonder over bepaalde van uw persoonsgegevens te beschikken, bijvoorbeeld omdat deze persoonsgegevens nodig zijn om uw bestellingen te verwerken, u toegang te bieden tot een web aanbieding of nieuwsbrief of om een wettelijk verplichte nalevingscontrole uit te voeren. In deze gevallen is het voor GEA helaas niet mogelijk om uw verzoek in te willigen zonder de relevante persoonsgegevens.

Bewaring van uw persoonsgegevens

Uw persoonsgegevens zullen worden verwijderd wanneer deze niet langer redelijkerwijs vereist zijn voor de Toegestane Doeleinden of indien u uw toestemming (indien van toepassing) intrekt (indien van toepassing) en wij niet wettelijk verplicht of gemachtigd zijn om door te gaan met het opslaan van dergelijke gegevens. We zullen uw persoonsgegevens in het bijzonder bewaren indien dit nodig is voor GEA ter indiening van of verdediging tegen rechtsvorderingen tot het einde van de relevante bewaartermijn of totdat de vorderingen in kwestie zijn afgewikkeld. Als u ons gevraagd heeft om niet met u te communiceren, zullen wij deze informatie bewaren zolang als dit is vereist door de toepasselijke wetgeving en zolang dit nodig is om aan uw verzoek te voldoen.

Social bookmarks in onze online aanbiedingen

Onze website bevat zogenaamde "sociale bookmarks" (bijvoorbeeld van YouTube, LinkedIn, Facebook en/of Twitter). Social bookmarks zijn internetbookmarks waarmee gebruikers van een dergelijke dienst links en nieuwsitems kunnen verzamelen. Deze bookmarks zijn alleen als link naar de betreffende diensten in onze website geïntegreerd. Als u op de geïntegreerde afbeelding klikt, wordt u doorverwezen naar de pagina van de betreffende aanbieder, wat betekent dat de gebruikersinformatie pas dan aan de betreffende aanbieder wordt doorgegeven. Voor informatie over hoe er met uw persoonlijke gegevens wordt omgegaan bij het gebruik van deze websites verwijzen wij u naar het desbetreffende gegevensbeschermingsbeleid van de aanbieders.

Updates van deze kennisgeving inzake gegevensbescherming

Deze Kennisgeving inzake Gegevensbescherming is voor het laatst bijgewerkt in juli 2019. We behouden ons het recht voor om deze Kennisgeving inzake Gegevensbescherming van tijd tot tijd bij te werken en te wijzigen om veranderingen in de manier waarop we uw persoonsgegevens gebruiken of veranderende wettelijke vereisten te weerspiegelen. In het geval van dergelijke wijzigingen publiceren we de gewijzigde Kennisgeving inzake Gegevensbescherming op onze website. Alle gewijzigde informatie is van toepassing vanaf de datum dat deze op onze website is geplaatst.

Hoe u contact met ons kunt opnemen

Klik hier indien u vragen of opmerkingen heeft of als u uw rechten wilt doen gelden. U kunt ook contact met ons opnemen door een e-mail te sturen naar:

Boris Schmidt-Rathmann
Data Protection Officer van GEA Group AG
GEA Group Aktiengesellschaft
Peter-Müller-Straße 12
40468 Düsseldorf
boris.schmidt-rathmann@gea.com

Blijf op de hoogte van GEA’s innovaties en verhalen door u in te schrijven op nieuws van GEA.

Inschrijven

Wij zijn er om u te helpen! Met slechts een paar gegevens kunnen we uw vraag beantwoorden.

Stel uw vraag