Imperatyw obiegu zamkniętego w produkcji

05 Jun 2023

Produkcja w Oelde

Czy producent maszyn może powielać naturalny model produkcji i konsumpcji bez odpadów? GEA systematycznie dąży do tego ambitnego celu, inwestując w nowe modele biznesowe, opracowując rozwiązania cyfrowe i zapewniając większą wydajność zasobów w całym łańcuchu wartości.

Ponieważ ludzie zużywają zasoby i generują odpady szybciej niż kiedykolwiek, Ziemia wzywa nas do ponownego rozważenia naszego odwiecznego, liniowego modelu gospodarowania „bierz, wytwarzaj, konsumuj, wyrzucaj”. Charakterystyczny dla naszej planety obiegowy model, gdzie ma miejsce ponowne wykorzystanie i regeneracja, stanowi zdrową, alternatywną drogę, którą należy podążać. I choć wiele gospodarek pozostaje jeszcze daleko w tyle, przejście do obiegu zamkniętego trwa.

Obieg zamknięty w produkcji może być stosunkowo prosty. Na przykład szklana butelka nadaje się w 100% do recyklingu; można ją stopić i uformować nową. Jednak w przypadku dekantera GEA o wadze 3000 kg nieco trudniej jest wyobrazić sobie, w jaki sposób masa stali — przy precyzyjnie dostrojonych komponentach i nowoczesnej elektronice — może zostać wpasowana w koncepcję obiegu zamkniętego. 

„Wyzwanie obiegu zamkniętego wiąże się ze zrównoważonym rozwojem od samego początku do samego końca cyklu życia produktu. Ślad węglowy i środowiskowy GEA wykracza daleko poza obręb jej własnych zakładów. Tak więc, niezależnie od tego, czy celem jest zerowa emisja, czy zerowe zużycie słodkiej wody, praca na rzecz obiegu zamkniętego wymaga działań we wszystkich aspektach naszej działalności, w tym zaangażowania i współpracy z dostawcami i klientami"— Nadine Sterley, główna specjalistka ds. zrównoważonego rozwoju w GEA.

— Nadine Sterley, główna specjalistka ds. zrównoważonego rozwoju w GEA.

Aby odejść od starego liniowego modelu biznesowego i przyjąć obieg zamknięty, GEA koncentruje się na tych pięciu aspektach, które naszym zdaniem mają największy potencjał do przekształcenia naszej działalności. Podejście 5R firmy GEA opiera się na ustalonym modelu 10R, kładąc szczególny nacisk na następujące strategie:

  • „Reduce” (Ogranicz):  Zwiększanie wydajności w projektowaniu, wytwarzaniu lub użytkowaniu produktów poprzez zużywanie mniejszej ilości zasobów naturalnych i mniej zanieczyszczających materiałów.
  • „Reuse” (Użyj ponownie):   Wielokrotne użycie produktu lub komponentu do pierwotnego lub nowego celu bez znaczących modyfikacji.
  • „Repair” (Napraw): Przywrócenie wadliwych, zepsutych, zużytych lub zanieczyszczonych produktów bądź komponentów do takiego stanu użyteczności, aby spełniały swoją pierwotną funkcję. 
  • „Remanufacture” (Regeneruj): Przywracanie produktów lub komponentów do stanu z nieco niższym, takim samym lub lepszym poziomem wydajności jak nowo wyprodukowane.
  • „Recycle” (Segreguj): Przekształcenie produktu lub komponentu w podstawowe materiały bądź substancje i ponowne przetworzenie ich w nowe materiały o mniejszej, takiej samej lub większej wartości.

Do 2026 roku wszystkie części zamienne i opakowania do maszyn GEA będą zgodne z jedną z zasad 5R. Do 2030 roku wszystkie rozwiązania GEA będą umożliwiały zerowe zużycie słodkiej wody, a 100% rozwiązań związanych z opakowaniami będzie wykorzystywało bardziej zrównoważone materiały opakowaniowe. 

„Podejście 5R wymaga zmiany sposobu myślenia i pomaga nam definiować cele. Wywiera również presję na nas i zainteresowane strony w całym łańcuchu wartości, aby wdrażać odpowiedzialne i przejrzyste zaopatrzenie, projektować produkty od samego początku z myślą o długowieczności i współpracować z klientami w celu zapewnienia optymalnej wydajności w trakcie maksymalnego cyklu życia produktu. Ostatecznie musimy znaleźć sposoby na mniejsze zużycie zasobów w całym cyklu życia produktu, dłuższe jego użytkowanie i ponowne wykorzystanie”. — Manfred Weidlich, starszy kierownik projektu ds. zrównoważonego rozwoju w GEA

— Manfred Weidlich, starszy kierownik projektu ds. zrównoważonego rozwoju w GEA

Oprócz podejścia 5R firma GEA koncentruje się na czterech głównych obszarach transformacji w kierunku przyszłości opartej na obiegu zamkniętym: 

  • Ewolucja modelu biznesowego GEA
  • Modernizacja maszyn i rozwiązań GEA w celu zwiększenia efektywności wykorzystania zasobów
  • Promowanie efektywnego gospodarowania zasobami we własnych działaniach GEA
  • Pomaganie klientom w zwiększaniu efektywności wykorzystania zasobów w procesach produkcyjnych
Ewolucja naszego modelu biznesowego

W tradycyjnym modelu gospodarki liniowej odpowiedzialność producenta kończy się mniej więcej w momencie, gdy jego produkt zostanie sprzedany i opuści zakład. W modelu o obiegu zamkniętym jest to (znacznie) dłuższa relacja. Usługa „GEA Life Cycle Service” oznacza wsparcie dla klienta przez cały cykl życia zainstalowanych systemów i komponentów — od projektu, instalacji i uruchomienia po konserwację i poprawę wydajności maszyn i instalacji.

Integracja rozwiązań cyfrowych, w tym najnowszych rozwiązań z zakresu automatyki i sterowania, jest kluczem do poprawy wydajności i promowania dłuższej żywotności maszyn GEA. Łącząc się z instalacjami i sprzętem klientów, uzyskujemy przejrzystość i dane operacyjne wymagane do ciągłej optymalizacji produktywności i wydajności maszyn, dlatego też oceny zapobiegawcze i naprawy są często dodawane do zawieranych z GEA umów o gwarantowanym poziomie usług. Ten stały przepływ danych dotyczących maszyn i instalacji zwiększa również naszą zdolność do tworzenia rozwiązań dopasowanych do potrzeb i przyspiesza wprowadzanie innowacji.

Nowe zakłady i maszyny wymagają znacznych nakładów inwestycyjnych ze strony producentów. Dzięki naszym rozwiązaniom „digital twin” klient może modelować i symulować działanie sprzętu i procesów w całym cyklu ich życia, zanim podejmie decyzję o zakupie. Symulacje mogą być również ukierunkowane na optymalną wydajność środowiskową. A dzięki naszej usłudze „GEA Equipment Financing”, która obejmuje opcje leasingu, ułatwiamy klientom inwestowanie w bardziej wydajny sprzęt z opcjonalnymi planami konserwacji, aby sprzęt zawsze działał optymalnie.

Modernizacja urządzeń i rozwiązań GEA

Największą szansą na zminimalizowanie wpływu GEA na klimat i środowisko jest zmniejszenieoddziaływania naszych maszyn na środowiskopodczas ich „fazy użytkowania”, tj. podczas ich wieloletniej pracy w zakładach naszych klientów. GEA zobowiązuje się zmniejszyć emisję gazów cieplarnianych w fazie użytkowania swoich produktów (zakres 3) o 18% do 2030 roku. Przyjmujemy systematyczne podejście, generując twarde dane liczbowe na temat wpływu naszych rozwiązań na środowisko poprzez ocenę cyklu życia produktu. Identyfikacja „punktów zapalnych” rozwiązań GEA w zakresie zużycia zasobów w fazie użytkowania dostarcza cennych informacji klientom i inżynierom GEA, pozwalając im ustalić priorytety przyszłych ulepszeń konstrukcyjnych.

Aby zapewnić większą przejrzystość na temat oddziaływania produktów GEA na środowisko, opracowujemy Cyfrowy Paszport Produktu. Pomoże to naszym klientom dokonywać lepszych i bardziej świadomych wyborów, dostarczając im ważnych informacji na temat produktu, wykorzystanych w nim zasobów i możliwości recyklingu, a także innych aspektów, takich jak identyfikowalność, widoczność łańcucha dostaw i zgodność ze standardami. Paszport produktu, stanowiący kluczowy element unijnego planu działania na rzecz gospodarki o obiegu zamkniętym, będzie dostępny zarówno dla GEA, jak i jej klientów za pośrednictwem cyfrowego identyfikatora.

Począwszy od 2023 roku, nasza etykieta Add Better będzie umieszczana na urządzeniach GEA, wskazując przypadki, w których produkt działa znacznie lepiej niż jego poprzednik pod względem wydajności zasobów, gospodarki o obiegu zamkniętym lub emisji dwutlenku węgla. „Etykieta Add Better podkreśla postęp, jaki czynimy w kierunku bardziej zasobooszczędnych produktów i zapewnia klientom większą przejrzystość” — mówi Sterley. „To kolejny sposób na zaangażowanie i zachęcenie klientów do poczynienia postępów w realizacji naszych poszczególnych celów w zakresie zrównoważonego rozwoju”.

Promowanie efektywnego gospodarowania zasobami we własnych działaniach

Aby poprawić oddziaływanie na środowisko w340 zakładach firmy GEA, wyznaczyliśmy cele, mające na celu złagodzenie wpływu naszej działalności na klimat i zasoby naturalne. Zgodnie z celem GEA na rok 2040, jakim jest emisja na poziomie zerowym netto, zamierzamy zmniejszyć emisję gazów cieplarnianych z naszej własnej działalności (zakresy 1 i 2) o 60% do 2030 roku w porównaniu z rokiem 2019. Osiągniemy to dzięki zielonej energii elektrycznej, energooszczędnemu oświetleniu LED, energii słonecznej, systemom skojarzonego wytwarzania ciepła i energii elektrycznej, a także w pełni elektrycznym pojazdom służbowym i serwisowym. Wiele z tych inicjatyw jest już w toku. Na przykład GEA już teraz kupuje w 100% zieloną energię elektryczną.

Do 2026 roku wszystkie zakłady GEA w regionach ubogich w wodę wdrożą własną strategię wodną. Biorąc pod uwagę, że nasz cel na 2026 rok w postaci 95% odzysku odpadów został osiągnięty już w roku 2022, wyznaczyliśmy długoterminowy cel na poziomie 100%.

GEA wdraża instalacje fotowoltaiczne do produkcji własnej energii elektrycznej w wielu swoich zakładach, w tym w Suzhou (Chiny), gdzie energia fotowoltaiczna pozwala zaoszczędzić około 1097 ton CO2 i ponad 136 000 euro kosztów roboczych rocznie.

GEA wdraża instalacje fotowoltaiczne do produkcji własnej energii elektrycznej w wielu swoich zakładach, w tym w Suzhou (Chiny), gdzie energia fotowoltaiczna pozwala zaoszczędzić około 1097 ton CO2 i ponad 136 000 euro kosztów roboczych rocznie.

Oprócz tych indywidualnych środków nasza koncepcjaFabryki Przyszłościstanowi nadrzędny model dla wdrożenia globalnej strategii GEA w obszarze produkcji neutralnej dla klimatu. Nasz nowy zakład produkcyjny w Koszalinie oferuje najnowocześniejszą technologię i elastyczną produkcję dostosowaną do zmieniających się potrzeb nas samych i naszych klientów. Integracja środków „lean”, ulepszonej łączności i automatyzacji dodatkowo poprawia efektywność wykorzystania zasobów we wszystkich formach w tym zakładzie. Budowa naszej drugiej Fabryki Przyszłości — centrum technologii farmaceutycznej w Niemczech — zostanie ukończona w 2024 roku. 

Pomaganie klientom w bardziej efektywnym wykorzystywaniu zasobów w produkcji

Nasze produkty i rozwiązania pomagają klientom redukować i ponownie wykorzystywać odpady w procesach, osiągać cele w zakresie zrównoważonego rozwoju i prowadzić całą branżę w kierunku bardziej ekologicznej przyszłości. Na froncie klimatycznym wspieramy klientów holistycznymi rozwiązaniami, które minimalizują zużycie energii i emisję CO2 w całym łańcuchu procesów. Przykładowo naszepompy ciepła pomagają przekształcić ciepło odpadowe w cenną energię do ponownego wykorzystania w procesach produkcyjnych lub ciepłownictwie. W przemyśle wysokoemisyjnym, jak np. produkcja cementu i szkła, oferujemy technologie odzyskiwania ciepła odpadowego i wstępnej obróbki gazu, a także rozwiązania w zakresie wychwytywania dwutlenku węgla w celu wsparcia redukcji emisji CO2 i ponownego wykorzystania dwutlenku węgla.

Dzięki GEA rosnąca liczba producentów z różnych sektorów może osiągnąćniemal zerowy pobór świeżej wody lub zerowy zrzut wodyw swoich zakładach. Na przykład przetwórcy mleka oszczędzają miliony litrów wody rocznie, stosującrozwiązania do oddzielania GEA z dodatkowym modułem oszczędzania wody lub jednostkami odwróconej osmozy, które umożliwiają zbieranie kondensatu z instalacji wyparnej i zawracanie wody do procesu, co znacznie zmniejsza pobór świeżej wody.

Rozwiązania GEA waloryzują odpady z akwakultury lądowej, przekształcają ścieki w energię użytkową do ogrzewania domów, produkują biogaz z odpadów z hodowli zwierząt i bioodpadów, przetwarzają ziarno „odpadowe” z procesu warzenia piwa w suchy makaron oraz zamieniają owoce, których nie można sprzedać, w pyszne soki — to tylko kilka przykładów. W wielu branżach GEA pomaga klientom ponownie wykorzystywać i czerpać zyski ze strumieni bocznych, a nawet budować całe przedsiębiorstwa w oparciu o wykorzystanie odpadów.

Innowacje na drodze do obiegu zamkniętego

Jako dostawca rozwiązań dla wielu kluczowych obecnie branż, GEA ma wyjątkową pozycję, aby napędzać transformację w kierunku gospodarki o obiegu zamkniętym — przyspieszając tempo innowacji i pomagając klientom zwiększyć zarówno zrównoważony rozwój, jak i efektywność kosztową. Naśladowanie zdolności natury do ciągłego ponownego wykorzystania i regeneracji jest wzniosłym celem, ale firmy, które zmierzają w kierunku tego modelu — i to na dużą skalę — zostaną nagrodzone. Przyszłość należy do inteligentnych rozwiązań, które oszczędzają energię, unikają emisji i chronią zasoby. Innymi słowy: obieg zamknięty nie jest opcją, ale koniecznością. 

AddCool

Projektowanie na rzecz zrównoważonego rozwoju

Aby obieg zamknięty na stałe zagościł w gamie produktów GEA, nasi inżynierowie mają za zadanie „projektować na rzecz zrównoważonego rozwoju”. Oznacza to, że projektujemy produkty tak, aby umożliwić ich modernizację i konserwację w celu zapewnienia maksymalnej żywotności i minimalnego całkowitego kosztu posiadania. Nasz cel: modułowe i konfigurowalne rozwiązania, które zmniejszają zużycie zasobów i zwiększają produktywność.
Sok owocowy RESCUED

Dajemy klientom nowe możliwości

Procesy produkcji i wytwarzania często wymagają użycia znacznych ilości energii i zasobów naturalnych. Jako globalny dostawca rozwiązań dotyczących przetwarzania w wielu branżach GEA odgrywa ważną rolę, pomagając klientom produkować wydajnie i w sposób bardziej zrównoważony, w tym przy maksymalnym wykorzystaniu strumieni bocznych.
Otrzymuj nowości od GEA

Śledź innowacje i historie GEA, zarejestruj się do biuletynu z wiadomościami od GEA.

Skontaktuj się z nami

Jesteśmy po to, by Ci pomóc! Potrzebujemy kilku informacji, by odpowiedzieć na Twoje zapytanie.