Informacja o ochronie danych

GEA troszczy się o relacje z Państwem jako klientami lub innymi osobami zainteresowanymi ofertą GEA -- naszymi produktami, technologiami i usługami. W trakcie naszych interakcji zbieramy i przetwarzamy Państwa określone dane osobowe. W niniejszej Informacji o Ochronie Danych objaśniamy, w jaki sposób GEA wykorzystuje Państwa dane osobowe, a także omawiamy prawa i możliwości dokonania wyboru, jakie przysługują Państwu w tym zakresie.

Dokument ten dotyczy Danych Osobowych, które przekazują Państwo GEA lub które uzyskiwane są na podstawie przekazanych danych lub zbierane od stron trzecich. Zwracamy uwagę, że w przypadkach, w których niniejsza informacja o ochronie danych zawiera wyjaśnienia stosownych regulacji prawnych oraz Państwa praw, takie wyjaśnienia dotyczą jedynie danych osobowych przetwarzanych na podstawie Ogólnego rozporządzenia Unii Europejskiej w sprawie ochrony danych. W sytuacjach, w których przetwarzanie Państwa danych osobowych nie podlega temu rozporządzeniu, stosować się będą inne regulacje, wynikające z przepisów prawa właściwych dla Was.

Korzystanie z informacji zapisywanych w plikach typu cookie lub pozyskanych przy pomocy innych technologii śledzących aktywność internautów (ang. web tracking) reguluje nasza Polityka Cookie, która jest udostępniona na odpowiedniej witrynie internetowej GEA.

KTO JEST ODPOWIEDZIALNY ZA PAŃSTWA DANE OSOBOWE?

Państwa dane osobowe znajdować się będą pod kontrolą GEA Group Aktiengesellschaft lub podmiotu powiązanego z GEA Group Aktiengesellschaft, który zostanie wskazany jako właściwy administrator Państwa danych osobowych w informacji, którą otrzymają Państwo od nas (zwanych dalej „My" lub „GEA"), odpowiedzialego za zapewnienie bezpieczeństwa i integralności Państwa danych osobowych. Należy kliknąć tutaj, aby zapoznać się z listą podmiotów powiązanych z Grupą GEA wraz z ich danymi kontaktowymi.

W JAKICH CELACH WYKORZYSTYWAĆ BĘDZIEMY PAŃSTWA DANE OSOBOWE?

Zależnie od rodzaju relacji handlowej pomiędzy nami Państwa dane osobowe będą przetwarzane przez nas, dla różnych uzasadnionych oraz prawnych celów związanych z prowadzeniem działalności („Dozwolone Cele"), między innymi, takich jak:

 • Planowanie, nawiązywanie, prowadzenie, zarządzanie i administrowanie Państwa (lub Państwa firmy bądź organizacji) relacjami handlowymi z nami, np. poprzez dokonywanie transakcji lub składanie zamówień na produkty lub usługi, przetwarzanie płatności, wykonywanie czynności z zakresu rachunkowości, audytu, fakturowania i ściągania należności, przygotowanie wysyłki i realizacja dostaw, umożliwianie dokonywania napraw i zapewnianie usług wsparcia bądź innych usług lub rzeczy, które Państwo zamówili;
 • Utrzymywanie i ochrona bezpieczeństwa naszych produktów, usług, witryn internetowych lub innych systemów, zapobieganie zagrożeniom i wykrywanie zagrożeń dla bezpieczeństwa, oszustw lub innej działalności przestępczej bądź działań podejmowanych w złej wierze;
 • Postępowanie zgodnie z zobowiązaniami prawnymi (jak np. w zakresie prowadzenia rejestrów działalności gospodarczej), spełnianie obowiązków dotyczących weryfikacji (screening) lub dokumentowania (np. wynikających z przepisów antymonopolowych, przepisów eksportowych, przepisów dotyczących sankcji i embarga handlowego, bądź dotyczących zapobiegania przestępstwom urzędniczym (tzw. przestępstwom białych kołnierzyków, ang. white-collar crimes) lub prania brudnych pieniędzy), co może obejmować automatyczne kontrole Państwa danych kontaktowych lub innych przekazanych przez Państwa informacji na temat Państwa tożsamości w oparciu o stosowne wykazy podmiotów objętych sankcjami, a także kontaktowanie się z Państwem w celu potwierdzenia tożsamości w przypadku potencjalnego skojarzenia lub interakcji dotyczących rejestracji istotnych dla celów przepisów antymonopolowych;
 • O ile zezwala na to obowiązujące lokalne prawo, przekazywanie Państwu w ramach istniejącej relacji handlowej informacji o produktach lub usługach GEA, które są podobne lub wiążą się z produktami i usługami, które zostały już nabyte lub z których korzystano w ramach danej relacji handlowej;
 • Dostarczanie naszym dystrybutorom informacji związanych z działalnością handlową np. informacji na temat nowych produktów, zmiany cen, kampanii zniżkowych, zmian dostawców, informacji na temat pośredników sprzedaży, problemów technicznych i przerw w sprzedaży;
 • Badanie i rozstrzyganie sporów, egzekwowanie postanowień naszych umów handlowych oraz zgłaszanie, wykonywanie lub obrona roszczeń prawnych, lub

Pod warunkiem udzielenia przez Państwa na to wyraźnej zgody lub tam, gdzie pozwalają na to przepisy o ochronie danych osobowych, Państwa dane osobowe mogą być przetwarzane przez nas w następujących celach:

 • Komunikowanie się z Państwem przy użyciu zaakceptowanych przez Państwa kanałów komunikacji, w celu informowania na bieżąco o najnowszych komunikatach, ofertach specjalnych oraz podawania innych informacji na temat produktów, technologii i usług GEA (w tym przy pomocy marketingowych biuletynów informacyjnych), a także wydarzeń i projektów GEA;
 • Przeprowadzanie badań opinii  w zakresie preferencji klientów, ich satysfakcji oraz innych spraw powiązanych z GEA, kampanii marketingowych, analiz rynkowych, loterii, konkursów lub innych działań bądź wydarzeń promocyjnych
 • Profilowanie i przetwarzanie automatyczne: Zbieranie informacji o Państwa preferencjach na podstawie Państwa aktywności podczas korzystania z naszych witryn internetowych oraz produktów, treści do pobrania (np. rejestracja w celu pobrania oprogramowania, e-booków, dokumentacji) lub innych usług oferowanych przez nas online. Na podstawie tych informacji (np. jakie treści są pobierane, na jakie elementy użytkownik klika lub jakie przegląda, jak często i jak długo) tworzymy profil użytkownika, umożliwiający personalizację i poprawę jakości naszego komunikowania się i interakcji z Państwem (na przykład przy pomocy narzędzi śledzenia subskrypcji biuletynów informacyjnych lub analityki witryn internetowych). Celem profilowania jest wskazanie obszarów, które mogą być przydatne lub z innego powodu mogą Państwa zainteresować oraz poinformowanie Państwa o tych obszarach w sposób bardziej efektywny i ukierunkowany. Stosowane algorytmy wykorzystują ten schemat i automatycznie dostarczają Państwu dostosowane treści lub informacje.

Uwaga: Zgodnie z Ogólnym rozporządzeniem Unii Europejskiej w sprawie ochrony danych (art. 21 (2)) użytkownik ma prawo nie wyrazić zgody na wykorzystywanie jego danych osobowych do celów marketingu bezpośredniego, w tym profilowanie opisane powyżej. Szczegółowe informacje na temat praw użytkowników i sposobów korzystania z nich znajdują się w części „Prawa podmiotowedanych osobowych” poniżej.

W odniesieniu do komunikacji o charakterze marketingowym (np. przy użyciu poczty elektronicznej lub telefonu), w przypadkach, gdy wymagają tego przepisy prawa, informacje takie będziemy dostarczać dopiero po wybraniu przez Państwa odpowiedniej opcji, przy czym zapewnimy Państwu możliwość rezygnacji z tych usług w dowolnym czasie na wypadek, gdyby nie chcieli Państwo otrzymywać od nas w przyszłości komunikatów o charakterze marketingowym.

Nie będziemy wykorzystywać Państwa danych osobowych do celów podejmowania zautomatyzowanych decyzji dotyczących Państwa lub tworzenia profili innych niż wyżej opisane.

Stosujemy nowoczesne technologie do monitorowania i analizowania danych dotyczących naszych produktów (znane również jako Internet rzeczy – ang. Internet of Things). Takie informacje wykorzystywane są przy obsłudze naszych klientów np. poprzez ulepszanie wzornictwa oraz poprawy wsparcia produktu. Zazwyczaj nie przetwarzamy żadnych danych osobowych w związku z którymikolwiek z tych technologii. Tam, gdzie ma to miejsce, dane osobowe będą przetwarzane ściśle zgodnie z niniejszą Informacją o Prywatności Danych oraz zgodnie ze stosującym się prawem.

Podstawy prawne przetwarzania Państwa danych osobowych określone są w Artykule 6 Ogólnego rozporządzenia Unii Europejskiej o ochronie danych. W zależności od tego, w którym z wyżej wskazanych celów wykorzystujemy Państwa dane osobowe, przetwarzanie tych danych może być konieczne w związku z wykonywaniem kontraktu lub innej umowy handlowej zawartej z GEA lub dla zapewnienia wypełnienia naszych zobowiązań prawnych, bądź też w celu realizacji naszych zasadnych interesów, przy czym jednak Państwa własny interes lub podstawowe prawa i swobody będą w każdym wypadku traktowane jako nadrzędne wobec tych interesów.  Ponadto przetwarzanie danych może opierać się na zgodzie, której udzielili nam Państwo w wyraźny sposób.

ZAKRES DANYCH OSOBOWYCH

W szczególności możemy zbierać i przetwarzać następujące kategorie danych osobowych:

 • Handlowe i prywatne informacje kontaktowe, takie jak imię i nazwisko, adres, numer telefonu, numer telefonu komórkowego, numer faksu oraz adres e-mail, numer identyfikacyjny Państwa telefonu komórkowego oraz adres IP Państwa komputera przy korzystaniu z naszej witryny internetowej;
 • Dane dotyczące płatności i dane finansowe, takie jak dane niezbędne do przetwarzania płatności i zapobiegania oszustwom, w tym szczegóły dotyczące kont bankowych, numery kart kredytowych/debetowych, kody bezpieczeństwa, płatności, długi i wydatki oraz inne informacje dotyczące przetwarzania rozliczeń lub płatności;
 • Dalsze informacje handlowe, które muszą być przetwarzane w związku z danym projektem lub relacją umowną z GEA bądź zostaną przekazane dobrowolnie przez Państwa, takie jak złożone zamówienia, dokonane płatności, wnioski i projekty;
 • Informacje o Państwa zainteresowaniach i preferencjach oraz inne informacje uzyskane przy pomocy opisanych powyżej metod analitycznych, w szczególności Państwa aktywność podczas korzystania z naszych witryn internetowych i produktów, treści do pobrania (np. rejestracja w celu pobrania oprogramowania, e-booków, dokumentacji) lub innych usług oferowanych przez nas online. Dotyczy to między innymi informacji na temat pobieranych przez Państwa treści, na jakie elementy Państwo klikają lub jakie przeglądają, jak często i jak długo).
 • Informacje pozyskane z zasobów publicznych, z baz danych zapewniających integralność danych (ang. integrity data bases) i agencji kredytowych; oraz
 • Jeśli jest to wymagane przez prawo dla celów zapewnienia zgodności z przepisami: informacje na temat istotnych i znaczących sporów sądowych lub innych postępowań prawnych przeciwko Państwu lub osobom trzecim powiązanym z Państwem oraz dotyczących interakcji z Państwem, które mogą być istotne dla celów przepisów antymonopolowych.
 • Specjalne kategorie Danych Osobowych. W określonych sytuacjach, tam gdzie wymagają tego przepisy prawa lub w przypadkach, w których udzielili nam Państwo zgody, możemy pozyskiwać również specjalne kategorie Państwa danych osobowych, mogące podlegać specjalnym przepisom o ochronie danych. Na przykład w związku z rejestracją uczestnika lub udziałem w wydarzeniu lub seminarium możemy zwrócić się do Państwa o podanie informacji na temat stanu zdrowia w celu ustalenia i odpowiedniego uwzględnienia jakichkolwiek niepełnosprawności lub specjalnych wymagań dietetycznych z Państwa strony. Wykorzystanie takich informacji wymaga zawsze Państwa zgody. Jeśli nie przekażą Państwo takich informacji o niepełnosprawności lub specjalnych wymaganiach dietetycznych, nie będziemy mogli podjąć odpowiednich przygotowań.

W JAKI SPOSÓB POZYSKUJEMY PAŃSTWA DANE OSOBOWE?

Możemy pozyskiwać te dane osobowe na różne sposoby, w tym:

 • Bezpośrednio od Państwa (na przykład, kiedy Państwo dobrowolnie przedkładają informacje w naszej witrynie lub przesyłają nam email bądź inną korespondencję pisemną, lub w jakikolwiek inny sposób przedstawiają nam Państwo informacje w ramach naszych relacji handlowych).
 • Pośrednio z innych źródeł (np. informacje z zasobów publicznych, z baz danych zapewniających integralność danych i agencji kredytowych lub od kontrahenta, zazwyczaj działając za Państwa zgodą, który jest w posiadaniu tych danych).
 • Poprzez automatyczne narzędzia zbierania danych (na przykład, cookies lub przy pomocy innych technologii śledzenia lub analizy, tak jak to określono powyżej, kiedy odwiedzają Państwo naszą witrynę, przeglądają nasze biuletyny informacyjne lub inne informacje elektroniczne, lub kiedy korzystają Państwo z naszych produktów i usług w sieci).

Jeżeli w sposób wyraźny wyrazili Państwo stosowną zgodę, możemy również pozyskiwać Państwa dane osobowe do celów marketingowych od podmiotów trzecich. W takich przypadkach zostaną Państwo o tym poinformowani zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.

W JAKI SPOSÓB CHRONIMY PAŃSTWA DANE OSOBOWE

Utrzymujemy fizyczne, elektroniczne i proceduralne zabezpieczenia zgodne z najnowszymi standardami technicznymi i wymogami prawnymi w zakresie ochrony danych, służące ochronie Państwa danych osobowych przed nieuprawnionym dostępem lub ingerencją. Takie środki zabezpieczające obejmują zastosowanie konkretnych technologii i procedur powstałych w celu ochrony Państwa prywatności, jak np. bezpieczne serwery, zapory sieciowe (ang. firewalls) i szyfrowanie SSL. Będziemy zawsze przestrzegać obowiązujących przepisów ustawowych i wykonawczych dotyczących poufności i bezpieczeństwa danych osobowych.

KOMU BĘDZIEMY UDOSTĘPNIAĆ PAŃSTWA DANE OSOBOWE?

Państwa dane osobowe mogą być udostępniane w następujący sposób i następującym podmiotom:

 • W ramach Grupy GEA: Naszym podmiotom powiązanym na całym świecie wchodzącym w skład Grupy GEA, w zakresie, w jakim będzie to niezbędne w Dozwolonych Celach i dozwolone przez prawo. W takich przypadkach wspomniane podmioty będą wykorzystywać dane osobowe w tych samych celach i na tych samych warunkach, jak określono w niniejszej Informacji o Ochronie Danych.
 • Stronom trzecim: Możemy zlecać usługodawcom (tak zwanym podmiotom przetwarzającym dane) w ramach Grupy GEA lub poza nią, działającym w kraju lub za granicą, np. centrom usług wspólnych, przetwarzanie danych osobowych w Dozwolonych Celach na naszą rzecz oraz wyłącznie zgodnie z naszymi instrukcjami. GEA zachowa kontrolę nad Państwa danymi osobowymi i pozostanie w pełni za nie odpowiedzialna, a także będzie stosować właściwe zabezpieczenia wymagane przez obowiązujące prawo w celu zapewnienia integralności i bezpieczeństwa Państwa danych osobowych w związku z zatrudnianiem takich usługodawców. Co więcej, innym stronom trzecim w przypadku gdy jest to dozwolone lub wymagane przez prawo dla Dozwolonych Celów, w tym na potrzeby ustanowienia, wykonywania lub obrony roszczeń prawnych.
 • Zgodnie z wymaganiami prawa: Sądom, organom ścigania, organom regulacyjnym lub innym organom władzy lub prawnikom czy innym stronom prywatnym, jeżeli jest to dozwolone przez prawo i konieczne w celu spełnienia prawnego obowiązku lub zgłoszenia, wykonania bądź obrony roszczeń prawnych.
 • Potencjalnym nabywcom lub sprzedającym: Potencjalnym nabywcom lub sprzedającym i ich profesjonalnym doradcom w powiązaniu z nabyciem lub sprzedażą firm lub aktywów.

W innych przypadkach Państwa dane osobowe ujawnimy jedynie wówczas, gdy udzielą nam Państwo w sposób pośredni lub bezpośredni zgody, gdy wymagać będą tego od nas obowiązujące przepisy ustawowe lub wykonawcze bądź na żądanie organu sądowego lub administracyjnego, albo w przypadku podejrzenia oszustwa lub działalności przestępczej.

GDZIE BĘDĄ PRZETWARZANE PAŃSTWA DANE OSOBOWE?

GEA jest przedsiębiorstwem działającym na całym świecie. W ramach naszej działalności gospodarczej możemy przekazywać Państwa dane osobowe odbiorcom w krajach spoza Europejskiego Obszaru Gospodarczego („kraje trzecie”), gdzie obowiązujące przepisy prawa mogą nie zapewniać tego samego poziomu ochrony co przepisy Państwa kraju macierzystego. Czyniąc to, będziemy przestrzegać stosujących się wymogów w zakresie ochrony oraz stosować odpowiednie środki zabezpieczające w celu zapewnienia bezpieczeństwa i integralności Państwa danych osobowych, w szczególności poprzez wprowadzanie do umów standardowych klauzul umownych UE, z którymi można się zapoznać tutaj. W celu uzyskania dalszych informacji na temat wspomnianych środków zabezpieczających mogą Państwo skontaktować się z nami w dowolnym czasie, korzystając z danych kontaktowych podanych poniżej.

PRAWA PODMIOTOWE PAŃSTWA DANYCH OSOBOWYCH

Z zastrzeżeniem określonych warunków prawnych, mogą Państwo zażądać dostępu do swoich danych osobowych, a także ich poprawienia, usunięcia lub ograniczenia ich przetwarzania. Mogą Państwo także sprzeciwić się ich przetwarzaniu lub zażądać zapewnienia przenoszalności danych. W szczególności przysługuje Państwu prawo do żądania otrzymania kopii Państwa danych osobowych, które znajdują się w naszym posiadaniu. W przypadku wielokrotnych wniosków tego rodzaju możemy naliczyć odpowiednią opłatę za tę usługę. Szczegółowe informacje na temat Państwa praw do ochrony danych osobowych można znaleźć w Artykułach 15-22 ogólnego rozporządzenia Unii Europejskiej o ochronie danych.

Jeżeli udzielą nam Państwo zgody na przetwarzanie swoich danych osobowych, zgodę tę mogą Państwo w dowolnym czasie wycofać ze skutkiem na przyszłość, tzn. wycofanie zgody nie ma wpływu na legalny charakter przetwarzania zrealizowanego na podstawie udzielonej zgody przed jej wycofaniem. W wypadku wycofania zgody możemy przetwarzać dane osobowe jedynie w przypadku, gdy istnieje do tego inna podstawa prawna.

Przy składaniu dowolnego z powyższych wniosków, na adres wskazany w danych kontaktowych podanych poniżej należy przesłać opis Państwa danych osobowych, których dotyczy dany wniosek, podając imię i nazwisko, numer klienta lub inny numer identyfikacyjny nadany przez GEA (jeżeli ma to zastosowanie) w celu potwierdzenia tożsamości. Ze względu na ochronę Państwa danych osobowych przed nieupoważnionym dostępem możemy wymagać dodatkowego dowodu tożsamości. Uważnie rozpatrzymy Państwa wniosek. Możemy skontaktować się z Państwem w celu omówienia najwłaściwszego sposobu jego realizacji.

W przypadku jakichkolwiek wątpliwości co do sposobu, w jaki Państwa dane osobowe są przetwarzane przez nas lub jeżeli chcą Państwo wnieść skargę, można się z nami skontaktować, wykorzystując dane kontaktowe podane poniżej, aby zwrócić się o zbadanie danej sprawy. Jeżeli nasza odpowiedź nie okaże się zadowalająca lub jeżeli uważają Państwo, że przetwarzamy Państwa dane osobowe w sposób niezgodny z przepisami prawa, można złożyć skargę do właściwego organu nadzorującego ochronę danych w swoim kraju. Przykładowo, jeżeli mieszkają Państwo w Wielkiej Brytanii, mogą Państwo skontaktować się z Information Commissioners Office za pośrednictwem witryny internetowej tego urzędu (www.ico.org.uk).

CZY PRZEKAZYWANIE DANYCH OSOBOWYCH JEST OBOWIĄZKOWE?

Co do zasady przekazywanie swoich danych osobowych jest całkowicie dobrowolne; jeśli zdecydują się Państwo nie udzielić zgody lub nie przekazywać danych osobowych, nie będzie to generalnie miało dla Państwa negatywnych konsekwencji. Niemniej jednak w pewnych okolicznościach GEA nie może dokonać określonych czynności bez posiadania określonych danych osobowych, na przykład jeżeli takie dane osobowe są niezbędne do realizacji zamówienia, do zapewniania dostępu do oferty prezentowanej online bądź biuletynu informacyjnego lub w celu dokonania wymaganej przez przepisy prawne weryfikacji zgodności. W takich przypadkach GEA nie będzie niestety w stanie zrealizować Państwa życzeń, nie dysponując odpowiednimi danymi osobowymi.

PRZECHOWYWANIE PAŃSTWA DANYCH OSOBOWYCH

Państwa dane osobowe zostaną usunięte, kiedy nie będą już racjonalnie niezbędne do wykorzystania w Dozwolonych Celach lub po wycofaniu zgody (jeśli dotyczy) przez Państwa, jeżeli nie będziemy prawnie zobowiązani lub w jakikolwiek inny sposób uprawnieni do dalszego przechowywania tych danych. W szczególności będziemy zachowywać Państwa dane osobowe w przypadkach, gdy GEA zmuszona będzie dochodzić prawnych roszczeń lub bronić się przed takimi roszczeniami do końca odpowiedniego okresu przechowywania lub do czasu rozstrzygnięcia w sprawie danych roszczeń.  W przypadku Państwa prośby o nie komunikowanie się z Państwem, będziemy przechowywać te informacje tak długo, jak wymagają tego obowiązujące przepisy prawa i jeśli jest to konieczne do postąpienia zgodnie z Państwa prośbą.

ZAKŁADKI SPOŁECZNOŚCIOWE W NASZYCH OFERTACH ONLINE

Nasza witryna zawiera również tzw. „zakładki społecznościowe” (ang. social bookmarks) (takie jak np. YouTube, LinkedIn, Facebook, i/lub Twitter). Zakładki społecznościowe to zakładki internetowe umożliwiające użytkownikom pozyskiwanie linków i wiadomości. Zakładki te są zintegrowane z naszą witryną w formie linku do odpowiednich serwisów. Po kliknięciu na zintegrowaną grafikę zostaną Państwo przekierowani na stronę odpowiedniego dostawcy, co oznacza, że informacje o użytkowniku nie zostaną mu przekazane do tego czasu. W celu uzyskania informacji dotyczących postępowania z Państwa danymi osobowymi przy korzystaniu z tych witryn prosimy o zapoznanie się z polityką ochrony danych przyjętą przez określonych dostawców.

AKTUALIZACJA NINIEJSZEJ INFORMACJI O OCHRONIE DANYCH

Ostatnia aktualizacja niniejszej Informacji o Prywatności Danych miała miejsce w lipcu 2019 roku. Zastrzegamy sobie prawo do aktualizowania i modyfikowania od czasu do czasu niniejszej Informacji o Ochronie Danych w celu uwzględnienia zmian w sposobie korzystania przez nas z Państwa danych osobowych lub zmieniających się wymogów prawnych. W przypadku wystąpienia takich zmian zmodyfikowaną Informację o Ochronie Danych opublikujemy na naszej witrynie internetowej. Wszelkie zmienione informacje nabiorą mocy z dniem ich publikacji na naszej witrynie internetowej.

JAK SKONTAKTOWAĆ SIĘ Z NAMI

W przypadku pytań lub uwag lub jeśli chcą Państwo dochodzić swoich praw, należy kliknąć tutaj. Można również skontaktować się z nami, wysyłając email na adres:

Boris Schmidt-Rathmann
Inspektor ochrony danych GEA Group AG
GEA Group Aktiengesellschaft
Peter-Müller-Straße 12
40468 Düsseldorf
boris.schmidt-rathmann@gea.com

Śledź innowacje i historie GEA, rejestrując się do biuletynu z wiadomościami od GEA.

Zarejestruj się

Jesteśmy po to, by Ci pomóc! Potrzebujemy kilku informacji, by odpowiedzieć na Twoje zapytanie.

Skontaktuj się z nami