Technologia odparowywania Falling Film Evaporator

Pionowy płaszczowo-rurowy wymiennik ciepła z wirówką odśrodkową umieszczoną z boku lub koncentrycznie.

Działanie

Ciecz, która ma zostać zagęszczona, dostarczana jest do górnej części rurek grzewczych i rozprowadzana w taki sposób, aby spływała wewnątrz ścian rurek w postaci cienkiego filmu. Film cieczy zaczyna wrzeć za sprawą ogrzewania zewnętrznego rurek grzewczych i zostaje w rezultacie częściowo odparowany. Przepływ w kierunku do dołu początkowo spowodowany przez grawitację zostaje wzmocniony przez równoległy przepływ ku dołowi powstałych oparów.

Pozostały film cieczy i opary są oddzielane w dolnej części komory grzejnej oraz w zamontowanym dalej odśrodkowym separatorze kropli. Istotne jest, aby cała powierzchnia grzejna z filmem, a szczególnie jej dolna część, była równomiernie i wystarczająco zwilżona cieczą. W przeciwnym razie suche miejsca spowodują inkrustację i powstawanie osadów.

Aby zapewnić całkowite zwilżenie, ważny jest wybór odpowiedniego systemu rozprowadzania w głowicy wyparki z opadającym filmem cieczy. Szybkość zwilżania wzrasta dzięki użyciu dłuższych rurek grzewczych, dzielących wyparkę z opadającym filmem cieczy na klika działów lub umożliwiających ponowną cyrkulację produktu.

 

Cechy szczególne

  • Najlepsza jakość produktu — dzięki łagodnemu odparowaniu, zwykle w warunkach podciśnienia, i wyjątkowo krótkim okresom przebywania produktu w wyparce z opadającym filmem cieczy.
  • Wysoka wydajność energetyczna — dzięki systemowi wielostopniowemu lub ogrzewaniu za pomocą termicznego lub mechanicznego kompresora pary, w oparciu o najniższą teoretycznie możliwą różnicę temperatur.
  • Prosty proces sterowania i automatyzacji — dzięki niewielkiej zawartości cieczy wyparki z opadającym filmem cieczy szybko reagują na zmiany dostaw energii, podciśnienia, jakości wsadu, stężeń itp. Jest to ważny warunek wstępny do uzyskania jednolitego końcowego koncentratu.
  • Elastyczne działanie — szybkie uruchamianie i łatwe przełączanie z trybu operacyjnego na tryb czyszczenia, a także proste zmiany produktu.

Obszar zastosowania

  • Zakres wydajności do 150 t/godz., stosunkowo niewielki wymóg wolnej przestrzeni.
  • Szczególnie sprawdza się przy produktach wrażliwych na działanie temperatury.
  • Do stosowania w przypadku cieczy o niewielkiej zawartości frakcji stałej oraz niskiej i umiarkowanej tendencji do inkrustacji.