Oczyszczanie spalin

W przemyśle chemicznym, w którym występują strumienie o wysokim stopniu złożoności, układy oczyszczania spalin umożliwiają pracę nawet w sytuacjach występowania wysokich stężeń chlorowcowanych, siarkowych i fosforowych związków organicznych.

Wylotowe związki siarki lub związki chlorowcowane są zazwyczaj oczyszczane przez jedno- lub wielostopniową absorpcję mokrą (płuczki) oraz hartowanie. 

W branży chemii nieorganicznej płuczki znajdują zastosowanie w eliminacji:

 • Chlorowców uwodornionych
 • Amin
 • Amoniaku
 • NOx
 • Kwasów azotowych
 • SOx
 • Kwasów siarkowych
 • Siarczków
 • Silanów
 • Siloksanów
 • Tlenku krzemu
 • Krzemionki halogenowej
 • Boru
 • Boru uwodornionego
 • Kwasu bornego
 • Dwutlenku węgla
 • Kwasów fosforowych
 • Fosforu chlorowcowanego
 • Tlenków fosforu
 • Tlenku tytanu
 • Tytanu chlorowcowanego
 • Fosgenu

W procesach spalania odpadów zawierających chlor oraz w reakcjach chemicznych, w których wytwarzany jest kwas chlorowodorowy, powstają spaliny o stosunkowo wysokiej zawartości chlorowodoru, które należy odseparować. Najbardziej ekonomicznym rozwiązaniem z zakresu oczyszczania takich spalin jest układ płuczek gazu.

Metalurgia żelazna i nieżelazna zajmuje się ekstrakcją i przetwarzaniem rud oraz wytwarzaniem metali żelaznych/ nieżelaznych i ich stopów. W procesach tych powstają produkty uboczne zawierające pyły tlenków metali, nawozy mineralne lub niepożądane składniki gazowe, które należy oczyścić przed wprowadzeniem spalin do środowiska