De overgrote meerderheid van de melk- en zuivelproducten wereldwijd zijn afgeleid van de melk die wordt geproduceerd door de 270 miljoen melkkoeien, waaruit de wereldwijde veestapel volgens schattingen van het WWF (Wereldnatuurfonds) bestaat.

Van dierenwelzijn tot koeltransport

We staan vaak niet stil bij de technologieën die essentieel zijn voor de veilige, zuinige en duurzame productie van de melk die we in onze thee, koffie of ontbijtgranen gieten, die wordt verwerkt tot kaas of yoghurt, of die de basis vormt van de talrijke producten met melkpoeder en levensmiddelen op basis van melk.

De globale zuivelindustrie is onderverdeeld in grote en kleine commerciële en particuliere bedrijven, van slechts één dier dat melk produceert om een gezin te voeden tot enorme commerciële melkveebedrijven met tienduizenden dieren. Ongeacht de omvang vertrouwt het huidige commerciële melkveebedrijf op moderne technologieën voor veeteelt en dierenwelzijn, melken, afvalmanagement en verwerking van de melk, naast lokale, regionale, nationale of zelfs internationale ketens voor koeltransport en toelevering.

GEA infographic Rethinking tomorrows dairy farming

Factoren zoals verstedelijking, verwestersing van voedingsgewoonten, hoger te besteden inkomen en hoger aantal werkende vrouwen, en de daarmee gepaard gaande uitbreiding van de middenklasse - vooral in ontwikkelingslanden - hebben een belangrijke rol gespeeld in de stijgende vraag naar verse melk en naar natte en droge melkproducten en producten op basis van melk, zowel gekoeld als op kamertemperatuur. Door de stijgende vraag, vooral in ontwikkelingslanden, is er ook behoefte aan een grotere melkopbrengst en efficiëntere productie. De uitdagingen zijn gericht op het beperken van energie- en waterverbruik en het verbeteren van het afvalmanagement.

Totaalaanpak

Sinds 1926 levert GEA Farm Technologies innovatieve oplossingen voor melkveebedrijven. Vandaag de dag is het bedrijf wereldleider op het vlak van totaaloplossingen voor de zuivelsector. Het bedrijf heeft meer dan 20 jaar expertise in planning voor melkveebedrijven en hanteert een totaalaanpak voor het management en de optimalisering van alle belangrijke activiteiten van een melkveebedrijf, van dierenwelzijn en stalling, tot voeren, geautomatiseerd melken, mestmanagement, energie- en waterverbruik, en - van essentieel belang - een klantenservice die 24 uur per dag en 7 dagen per week operatief is. Met deze totaalaanpak streeft GEA ernaar innovatieve technologieën uit te bouwen voor het 'Melkveebedrijf van de toekomst'.

Veeteelt in elke buurt

Door de verstedelijking moet er steeds meer voedsel worden geproduceerd. Het is dan ook beter dat melkveebedrijven dicht bij de steden worden gevestigd, om kosten voor opslag en transport van producten, toebehoren en personeel te beperken, verklaart Maren Lűth, Product Marketing, Dairy Farming bij GEA. Van biologische luchtfiltersystemen die de ammoniak en andere geuren en stof in de stal afvoeren, tot recycling van afval en energie-efficiënte processen en uitrusting - innovatieve technologieën zijn essentieel om toekomstige commerciële melkveebedrijven te integreren in stedelijke gebieden.

"Enerzijds worden commerciële melkveebedrijven steeds groter om beter te kunnen concurreren, maar anderzijds moeten ze ook voldoen aan potentiële tegenkanting tegen bijvoorbeeld lawaai en geurhinder en moeten ze het gebruik van middelen optimaliseren en efficiënte afvalmanagementsystemen uitvoeren. Dankzij nieuwe en innovatieve technologieën kan het melkveebedrijf van de toekomst afgesloten en zelfvoorzienend, energie-efficiënt en duurzaam zijn, maar ook optimale gezondheid en welzijn van de dieren garanderen, voor een maximale melkkwaliteit en -opbrengst."

Mestmanagement

Geschat wordt dat de gemiddelde melkkoe 40 kg tot 70 kg mest per dag produceert. In een ruimere context kunnen we schatten dat de Britse veestapel van 2 miljoen koeien bijvoorbeeld jaarlijks ongeveer 20 miljoen mest produceert. Als het water daarvan wordt afgescheiden, komt dat overeen met ongeveer 2 miljoen ton droge stof. Deze cijfers tonen aan dat afvalmanagement van essentieel belang zal zijn in het melkveebedrijf van de toekomst, en dat de verwerking van mest waarschijnlijk een van de belangrijkste overwegingen wordt bij de planning van een nieuw veeteeltbedrijf of een omvangrijke uitbreiding van een bestaand bedrijf. Een goedkeuring of veto in de planningsfase zal waarschijnlijk afhankelijk zijn van het mestmanagementsysteem, benadrukt Dr. Lűth. GEA biedt een portfolio van schrapers, mestroermachines, mestscheiders, mestverspreiders en pompsystemen die worden gebruikt om mest te verzamelen, op te slaan en te gebruiken, voor grote en kleine melkveebedrijven, bijvoorbeeld door het water af te scheiden en vloeibare mest om te vormen tot compost of ecologisch strooisel. De focus ligt niet meer op het afvoeren van mest, maar op het gebruik van de waardevolle bestanddelen ervan. GEA speelt dan ook een actieve rol in het onderzoek naar en de ontwikkeling van nieuwe technologieën waarbij mest wordt gebruikt om nieuwe waarde te genereren voor het melkveebedrijf.

"De door GEA ontwikkelde technologie speelt een belangrijke rol in de activiteiten van installaties die afval omvormen tot energie (WTE). Dergelijke installaties genereren biogas door landbouwafval, inclusief mest, te laten fermenteren. De resten na fermentatie worden geconcentreerd door ontwatering, zodat het transport rendabeler wordt. Deze geconcentreerde resten hebben potentieel ook een hoge waarde als meststoffen en kunnen worden verbrand om energie op te wekken."

De melkveeteelt verbruikt ook veel water, en het melkveebedrijf van de toekomst zal worden ondersteund door technologieën die afvalwater kunnen opvangen en recyclen, bijvoorbeeld om het waterverbruik in essentiële reinigingscycli van uitrusting te beperken. Dit is een ander gebied waar GEA actief onderzoek doet, om een rendabele aanpak te ontwikkelen voor milieuvriendelijke oplossingen voor watermanagement.

Innovatieve technologieën voor melken

Een focus op standaardisering en de automatisering van procedures zoals voeren en melken wordt essentieel om het melkveebedrijf van de toekomst efficiënt te managen. De expertise van GEA gaat van technologieën voor automatisch voeren en drinken, om de voeding en gezondheid van koeien optimaal te houden, tot automatische, innovatieve, koe-vriendelijke melktechnologieën voor zowel kleine als grote veestapels, die optimale workflows voor melkveebedrijven bieden. De toonaangevende AutoRotor Farm melkcarrousels kunnen bijvoorbeeld meer dan 100 koeien per uur melken, terwijl innovaties, zoals gerobotiseerd melken en het IQ melkstel, ervoor zorgen dat het melken van de koeien sneller, rustiger en efficiënter verloopt.

Koecomfort

GEA infographic 30L milk a day per cow

Uitrusting en software voor veestapelmanagement, zoals het DairyManagementSystem21, bewaken en rapporteren over alle processen en workflows in het veebedrijf. Zo kunnen veehouders en managers zien exact hoeveel hun koeien eten en hoeveel melk ze produceren. De gezondheid van koeien is een bijzonder actueel onderwerp, aldus dr. Lűth, en totaalconcepten voor stallen, in combinatie met technologieën voor koeboxen, borstels, matrassen en stalventilatiesystemen, bieden het ultieme comfort voor koeien. Aangezien de gezondheid van de koe nauw verbonden is met voeding, kunnen de technologieën op maat van GEA voor optimale, automatische voerstrategieën de optimale hoeveelheid voer met de juiste inhoud berekenen en verdelen aan elke koe.

Met onze totaalaanpak voor het melkveebedrijf is de technologie van GEA beschikbaar om de gezondheid van koeien op te volgen en veehouders te waarschuwen als een of meer dieren ondermaats presteren. Door te identificeren wanneer de gezondheid van slechts één dier potentieel gevaar kan opleveren, bijvoorbeeld door gedragswijzigingen of voedingspatronen te identificeren, kunnen de nodige maatregelen worden getroffen om de situatie snel op te lossen.

Groter, intelligenter, en niet alleen voor melk

Hoewel het melkveebedrijf van de toekomst bijna zeker groter zal zijn, garandeert de technologie van GEA dat het ook intelligenter, productiever, duurzamer en energie-efficiënter zal zijn. Het melkveebedrijf van de toekomst zal niet alleen rond melk draaien. Waarschijnlijk zal de energie die wordt gebruikt voor de verwarming en verlichting van onze woningen, worden afgeleid van de verwerking van miljoenen tonnen mest, die ook kunnen worden gebruikt om bestanddelen voor onze gewassen en strooisel voor ons vee te leveren.

Ga naar boven
Terug