De melkveehouderij en veehouders moeten zich aanpassen aan veranderende situaties, niet alleen uit economisch oogpunt maar ook vanwege ecologische en sociaal-culturele aspecten en de positie van de consument. Het inbouwen van veerkracht op het niveau van de koeien, het bedrijf en de sector is belangrijk om deze essentiële, evoluerende agri-businesssector toekomstbestendig te maken.

Geschat wordt dat meer dan 80 procent van de wereldbevolking regelmatig vloeibare melk of andere zuivelproducten consumeert. Of ze nu afkomstig zijn van koeien, buffels, geiten, schapen, kamelen, paarden of yaks, zuivelhoudende voedingsmiddelen zijn rijk aan micronutriënten en vormen een belangrijke bron van betaalbare eiwitten, energie en vet; en de algehele consumptie laat een stijgende lijn zien.

Aan de keerzijde van dit positieve verhaal over voeding en groei liggen de welbekende uitdagingen waarmee veehouders te maken hebben: lage melkprijzen en hoge voerkosten; personeelstekorten, veranderende behoeften van de consument; stijgende regelgeving en onbestendig weer. Veehouders moeten een evenwicht vinden tussen deze aspecten en de noodzaak om winst te maken, want zonder winst kunnen ze hun veestapels niet onderhouden. Nu er meer onderzoeken naar de melkveehouderij worden afgerond, zijn onderzoekers het erover eens dat een combinatie van verbeterde voederstrategieën, beter mestmanagement en excellente genetica van de koeien een veerkrachtigere melkvee-industrie kunnen creëren, met een lagere uitstoot van broeikasgassen en tegelijkertijd een hogere melkproductie met minder voer. Ondersteund door de juiste mate van automatisering en tools voor precisieveehouderij (PLF), kunnen managers van melkveebedrijven kostbare tijd winnen, terwijl ze gegevens en inzichten verwerven om de gezondheid van de veestapel, de prestaties en de algehele efficiëntie te verbeteren.

Voer – een kwestie van de juiste mix

Voer is vaak de grootste kostenpost in een melkveebedrijf. Maar het zijn niet alleen de veehouders die de voerstrategieën van tegenwoordig bepalen. Terwijl de koeien in veel melkveebedrijven nog steeds grazen, heeft de intensiteit en de groei in veestapelomvang een daling veroorzaakt in de tijd die ze doorbrengen op het land. Deze trend ondergaat echter een kentering vanwege de grotere aandacht van de consument voor het dierenwelzijn, en als gevolg daarvan betalen meer verwerkers een premie voor weidemelk. Goed beheerde weiden bieden extra voordelen, omdat ze:

  • koeien voorzien van waardevol voer, met lagere kosten voor de veehouder
  • beter bestand worden tegen droogte of overmatige regen
  • effectief zijn voor het opbouwen en de opslag van koolstof en het vasthouden van C02
GEA MixFeeder
De voerautomaattechnologie van GEA biedt gebruikers de mogelijkheid om ingrediënten en volumes in te stellen en de frequentie waarmee het voer aangeboden wordt te plannen vanaf elk gewenst apparaat.

Het South West Dairy Development Centre in Somerset (VK) gebruikt tools voor precisieveehouderij om aan te tonen hoe grazen en automatisch voeren kan worden gerealiseerd in combinatie met een automatisch melksysteem. Aan de hand van hyperspectrale beeldvorming en satellietgegevens kan het centrum grasgroei in de omringende weiden monitoren en voorspellen. De veestapel heeft toegang tot vier verse grasgebieden per dag, wat functioneert via een netwerk van flexibele weiden om het verkeer tussen de weiden en de GEA melkrobots in de stal te stimuleren. Het proces wordt beheerd met GEA veestapelmanagementsoftware, die communiceert tussen elke koesensor en de separatiepoorten.

Hierbinnen levert GEA automatische voertechnologie nauwkeurig afgemeten rantsoenen, meerdere keren per dag, om te verzekeren dat het voer altijd vers is zodat verspilling wordt voorkomen. Automatisering van deze taak maakt personeel vrij voor andere klussen terwijl brandstofkosten tot een minimum worden beperkt; en het compacte stalontwerp betekent een kleinere voetafdruk.

Net als alle andere herkauwers produceren koeien het broeikasgas methaan (CH4), als gevolg van hun spijsvertering waarvoor miljoenen darmbacteriën nodig zijn om het vezelrijke voer dat ze eten te verwerken en te fermenteren. Ondanks de verkleining van veestapels zijn de CH4-emissies van koeien in veel landen gestegen; daarom is het verlagen van de temperatuurstijging in de pens, wat de algehele voerconversie bij vee verbetert, essentieel. De melkveehouderij en de wetenschappelijke gemeenschap bestuderen het voer en de spijsvertering om manieren te vinden om de methaanproductie bij vee terug te dringen. Er zijn nu bepaalde producten op de markt, zoals methaanreducerende voedingssupplementen, maar onderzoekers gaan verder met verkennen door:

  • mengsels van planten en voer te selecteren die minder CH4 produceren in de pens
  • de pens van kalveren te trainen zodat ze minder methaan produceren
  • fokken en genetica te gebruiken om koeien te selecteren die consistent minder CH4 produceren

Het bereiken van substantiële reducties in de uitstoot van broeikasgassen in de melkveesector vereist actie in drie brede gebieden: verbetering van efficiënties, het opvangen en vasthouden van koolstof en een betere koppeling van de zuivelproductie aan de biologische kringloopeconomie.”- Climate Change and the Global Dairy Cattle Sector, Voedsel- en landbouworganisatie van de Verenigde Naties, 2019

Verantwoord mestmanagement

Afgezien van de vele positieve voedingsvoordelen voor planten en de bodem – waardoor er minde kunstmest hoeft te worden gebruikt –kan mest ook worden gescheiden in waardevolle stromen, zoals grijs water en strooisel, of worden gebruikt om energie te produceren. Wanneer mest niet goed wordt beheerd, heeft het negatieve consequenties voor de bodem-, water- en luchtkwaliteit; in sommige landen hebben veehouders te maken met stijgende regelgeving en zware boetes - en zelfs de verplichting om hun veestapel terug te brengen. Tegenwoordig is het voor het uitbreiden van een veestapel of het starten van een groot melkveebedrijf vaak noodzakelijk dat eigenaars eerst een mestmanagementstrategie ontwikkelen, alvorens een vergunning te kunnen krijgen.

GEA Mestverspreiding
GEA’s mestmanagementportfolio omvat oplossingen voor het verzamelen, overpompen, uitrijden en scheiden van mest en voor de productie van boxstrooisel.

GEA gebruikt haar kennis van processen en ervaring in het ontwerpen en implementeren van hoogwaardige mestmanagementoplossingen op maat, die de behoeften van gebruikers beantwoorden terwijl ze ook aan alle wettelijke voorschriften voldoen. Hiertoe behoren: de verzameling en het overpompen van onbewerkte mest; uitrijden op het land; alsook effectieve scheidingssystemen voor vloeistofrecycling en de productie van strooisel.

In de stal verzekert een regelmatige mestverzameling goede hygiënestandaards waardoor infectie en klauwziekten slechts minimaal optreden. Door een mestscheider te gebruiken kunnen vloeistoffen en vaste materialen worden gescheiden; de resterende vloeistof kan ofwel op het land worden gebruikt of in de stal, na verdere verwerking, en de vaste stoffen kunnen worden hergebruikt als strooisel of worden doorverkocht. Een grotere verwijdering van vast materiaal betekent dat er minder in de mestlagune terecht komt, met lagere kosten voor roeren, overpompen en baggeren als voordeel. Door een decanter toe te voegen kunnen nutriënten verder worden geïsoleerd; bijvoorbeeld om gezuiverde vloeibare mest te produceren die grotendeels fosfaatvrij is en veilig kan worden uitgereden op het land als natuurlijke meststof.

Veehouders over de hele wereld zoeken naar manieren om hun operationele nutriëntcyclus te optimaliseren. Voor dit doel investeren steeds meer veehouders, waaronder klanten van GEA, in biogasinstallaties met benedenstroomse behandeling van fermentatieresiduen; hierdoor kunnen ze specifiek de elektrische energie, hitte en diverse fermentatieresidufracties benutten die hierbij worden gegenereerd, zowel binnen als buiten het bedrijf. Om de hieruit voortkomende economische voordelen te realiseren, hebben melkveebedrijven in de meeste landen financiële ondersteuning nodig, en toegang tot een infrastructuur die de productie en benutting van biogas mogelijk maakt. Schaaleconomieën kunnen worden bereikt door verschillende residuen van veebedrijven te combineren met bijvoorbeeld voedselafval van andere veebedrijven. Dit leidt ertoe dat steeds meer resten verantwoord kunnen worden beheerd en lokale en regionale nutriëntcycli gesloten kunnen worden.

Gezien haar reputatie op het gebied van kwaliteit en duurzaamheid, wordt GEA’s mestapparatuur vaak gekozen door veehouders die biovergistingsinstallaties opnemen in hun bedrijf - of dit nu is met de bedoeling om vloeibare mest in en uit de vergister te verplaatsen, efficiënt te roeren voor en na de vergisting of over hele proces.”- Jeramy Sanford, Global Product Manager voor mestapparatuur, GEA

De robuustheid en veerkracht van melkkoeien ontwikkelen

Vee wordt al eeuwenlang geselecteerd, gefokt en gekruist om de prestaties en veerkracht ervan in bepaalde landschappen en klimaten te verbeteren. De laatste tientallen jaren daarentegen is de focus verlegd naar een hogere melkproductiviteit. Aangezien vee, net als alle soorten, zich enigszins kan aanpassen aan stressfactoren en verandering, worden fokstrategieën nu bijgesteld; aanvullende kenmerken, zoals de bestendigheid tegen hittestress, ziekte of aanpassingen in voer en foerage worden onder de loep genomen aangezien ze de productiviteit en vruchtbaarheid beïnvloeden.

Lactatie alleen al verhoogt de lichaamstemperatuur van koeien; daarom kunnen er, zelfs bij een temperatuurstijging van de omgevingslucht van 3 tot 4 graden Celsius boven de normale temperatuur, meer door hitte teweeggebrachte complicaties ontstaan, zoals een lagere vruchtbaarheid en eetlust, die van invloed zijn op de melkproductiviteit. Ook somatische celgetallen en incidenties van mastitis stijgen in warme perioden. Door veestapels te voorzien van goede ventilatie, voldoende water en zelfs sproeisystemen, worden koeien comfortabel gehouden en daalt de kans op infectie of ziekte.

Ook wordt het gebruik van antibiotica tegenwoordig steeds meer ter discussie gesteld. Omdat veel veehouders helemaal gestopt zijn met het gebruik hiervan, kunnen koeien gevoeliger worden voor ziekte, waaronder mastitis. Ook in dit opzicht spelen genetica en fokken een belangrijkere rol, aangezien koeien die geselecteerd worden op verschillende kenmerken een lager somatische celgetal hebben en dus minder vaak mastitis krijgen. GEA houdt grote veldonderzoeken om te bevestigen dat de hoeveelheid antibiotica die gebruikt wordt tijdens de droogstandperiode geminimaliseerd kan worden zonder dat er mastitis optreedt. Voorgaande onderzoeken suggereerden al dat dit kan worden bereikt door de hoeveelheid melk te reduceren die wordt afgenomen voordat de droogstand begint, wat in de toekomst kan worden geregeld met behulp van GEA’s veestapelmanagementsoftware die aangeeft wanneer melkstellen moeten worden verwijderd.

Lagere kosten en een betere gezondheid van de koeien met precisieveehouderij (PLF)

Dankzij PLF-technologieën is het tegenwoordig veel gemakkelijker om nauwkeurig inzicht te krijgen in het gedrag, de activiteit en de algehele gezondheid van koeien. Deze digitale tools helpen melkveebedrijven om hun veestapels effectiever te beheren, inclusief een snellere diagnose en behandeling van koeien, waarbij kosten laag gehouden worden en de verbetering van de gezondheid van koeien en hun productiviteit wordt ondersteund.

GEA DairyMilk M6850 celgetalmonitoring
De GEA DairyMilk M6850 celgetalmonitoring: ‘s werelds eerste real-time systeem voor effectieve, vroegtijdige detectie van mastitis in elk afzonderlijk uierkwartier.

Om veehouders te helpen de uiergezondheid van hun veestapels beter in het oog te houden, heeft GEA de onderscheiden DairyMilk M6850 celgetalmonitoring ontwikkeld, ‘s werelds eerste real-time systeem voor vroegtijdige detectie van mastitisinfectie in elke speen tijdens het melken. Deze sensor, die gemakkelijk te installeren en onderhoudsarm is, kan worden gebruikt met GEA DairyRobot R9500 en DairyProQ melksystemen, en levert kortere behandeltijden voor koeien en een hogere productiviteit op.

Gebruik makend van sensortechnologie registreert de GEA CowScout-tag de activiteit, vreettijden en het herkauwen van koeien, zowel binnen als buiten. De gegevens komen beschikbaar via een real-time dashboard dat zo kan worden ingesteld dat er waarschuwingen worden verzonden. Met deze tool kunnen gezondheidsproblemen snel worden opgespoord en behandeld. Bovendien kan hij ook worden gebruikt om inseminatietijden te signaleren. “Om de monitoringbehoeften van beheerders te ondersteunen en hun werkzaamheden en processen efficiënter te leiden, waar ze zich ook bevinden, evalueren en verbeteren wij onze veestapelmanagementtools en -platforms voortdurend om verdere gegevens te integreren en ze gemakkelijker te gebruiken te maken,” verzekert Dr. Beate Maassen-Francke, Product Manager Farm Management Software bij GEA.

De afgelopen tien jaar is er een grote hoeveelheid gegevens vastgelegd op veebedrijven. De volgende stap is het benutten van AI en een betere integratie van gegevens, zodat melkveehouders nog beter geïnformeerde beslissingen kunnen nemen om het welzijn van de koeien te verbeteren en de bedrijfsefficiëntie te vergroten.”- Dr. Beate Maassen-Francke, Product Manager Farm Management Software bij GEA

Terug

Neem contact met ons op

Gelieve een geldig e-mailadres in te vullen

Even geduld aub, we verwerken je inschrijving.

Bedankt voor je inschrijving!
Gelieve je mailbox na te kijken voor een bevestigings-e-mail om je inschrijving af te ronden.

Oeps, er liep iets fout.
Gelieve opnieuw te proberen binnen enkele ogenblikken.